Ceny SAV za rok 2009

Zlatá medaila SAV

prof. MVDr. Pavol Dubinský, DrSc.
prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.
PhDr. Vladimír Petrík, CSc.
doc. RNDr. Silvia Pulmannová, DrSc.
doc. PhDr. Karol Sorby, DrSc.
doc. MUDr. Svorad Štolc, DrSc.
prof. RNDr. Vladislav Šimák,DrSc.
Ing. Attila Ziegelhöffer, DrSc.

Medaila SAV za podporu vedy

prof. Dr. Klaaus-Dieter Becker
prof. Ing. František Janíček, PhD.
prof. Pharm. Daniela Ježová, DrSc.
PhDr. Karol Kollár, CSc.
PhDr. Peter Maráky
prof. RNDr. László Miklós, CSc.
prof. PhDr. František Novosád, CSc.
prof. Helmut Schwarz
akad. arch. Ing. Ladislav Švihel, Dr. h. c.
Univerzita Komenského v Bratislave

Čestná plaketa SAV Juraja Hronca za zásluhy v matematických vedách

prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.
RNDr. Stanislav Jakubec, DrSc.
prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.

Čestná plaketa SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách

prof. Helmut Schwarz
prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc.

Čestná plaketa SAV Aurela Stodolu za zásluhy v technických vedách

prof. Ing. Ján Michalík, DrSc.

Čestná plaketa Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách

RNDr. Zita Izakovičová, PhD.
prof. RNDr. Ján Oťahel, CSc.
RNDr. Vlasta Štekauerová, CSc.
RNDr. Igor Túnyi, DrSc.

Čestná plaketa SAV za zásluhy v biologických vedách

RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
prof. Dr. Mathias Sprinzl, DrSc.

Pamätná plaketa SAV

Archeologický ústav SAV
Ing. Ján Baláž, PhD.
PhDr. Ľudmila Čelková
Chemická spoločnosť pri SAV
prof. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc. 
doc. Ing. Jozef Konôpka, PhD.
Andrej Kulišov

Cena Predsedníctva SAV v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV

Mgr.Zuzana Tomášková, PhD.
Ing. Roman Stoklas, PhD.
MUDr. Žofia Rádiková, PhD.
RNDr.Zuzana Pribulová,PhD.
Mgr. Ivan  Lesay, M A
Mgr. Martin Gális, PhD.
Mgr. Peter Bystrický, PhD.
Ing. Eva Boszorádová, PhD.


Cena SAV

- prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc., Mgr. Daniela Gašperíková, CSc. z Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV a MUDr. Juraj Staník z  I. Detskej kliniky DFN a Lekárskej fakulty UK v Bratislave za súbor vedeckovýskumných prác Prínos k objasneniu genetických príčin vybraných foriem monogénovej cukrovky

- kolektív pracovníkov Botanického ústavu SAV v zložení: RNDr. Kornélia Goliašová, CSc., RNDr. Helena Šípošová, CSc., RNDr. Iva Hodálová, CSc., RNDr. Eva Kmeťová, CSc., RNDr. Pavol Mereďajun, RNDr. Eleonóra Michalková, CSc., Mgr. Tatiana Miháliková, Mgr. Patrik Mráz, PhD., RNDr. Magdaléna Peniašteková, CSc., RNDr. Ondrej Ťavoda, Zlata Komárová a doc. RNDr. Pavol Mártonfi, CSc. z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za vedeckovýskumnú prácu Flóra Slovenska VI/1

- kolektív pracovníkov Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v zložení: PhDr. Milan Majtán, DrSc., Mgr. Miriam Giger, PhD., Mgr. Mária Kováčová, PhDr. Rudolf Kuchar, DrSc., Mgr. Tatiana Laliková, Mgr. Renáta Ondrejková, Mgr. Andrea Szabová, doc. PhDr. Jana Skladaná, CSc., Mgr. Iveta Valentova, PhD. za vedeckovýskumnú prácu 7. zväzok Historického slovníka slovenského jazyka


Cena SAV v oblasti spolupráce s VŠ SR

- kolektív pracovníkov Ústavu informatiky SAV v zložení: Ing. Ladislav Hluchý, CSc., Ing. Zoltán Balogh, PhD., RNDr. Marek Ciglan, PhD., Ing. Emil Gatial, RNDr. Michal Laclavík, PhD., Ing. Giang Nguyen, PhD., Mgr. Martin Šeleng,

- kolektív pracovníkov Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave v zložení: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD., prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., Ing. Anton Andrejko, Ing. Michal Barla, Ing. Peter Bartaloš, Ing. Daniela Chudá, Ing. Ivan Kapustík, Ing. Viera Rozinajová, PhD., Ing. Ján Suchal, Ing. Michal Tvarožek, Ing. Peter Vojtek, Ing. Valentino Vranič,
- kolektív pracovníkov UPJŠ v Košiciach v zložení: prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc., RNDr. Peter Gurský, PhD., RNDr. Tomáš Horváth, PhD., RNDr. Jozef Jirásek, PhD., doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD., RNDr. Róbert Novotný, RNDr. Jan Pribolová, RNDr. Veronika Vaneková,

- kolektív pracovníkov Softec, s. r. o., Bratislava v zložení: Ing. Pavol Bartoš, Ing. Peter Franz, Ing. Dalimír Orfánus, Mgr. René Pázman za vedeckovýskumnú prácu Pokročilé metódy pre získavanie, organizovanie a udržiavanie znalostí v prostredí heterogénnych informačných zdrojov

Cena SAV pre mladého vedeckého pracovníka

RNDr. Boris Klempa, PhD. z Virologického ústavu SAV za súbor vedeckovýskumných prác obsahujúcich významné a  originálne výsledky štúdia hantavírusov

Cena SAV za popularizáciu vedy

- Marián Babic, redaktor časopisu QUARK

- kolektív autorov Historického ústavu SAV v zložení: Alena Bartlová, Michal Barnovský, Viliam Čičaj, Viera Hlavová, Ľubica Kázmerová, Mária Kohútová, Miroslav Londák, Elena Londáková, Ján Lukačka, Pavol Petruf, Jan Pešek, Milan Podrimavský, Stanislav Sikora, Vladimír Turčan za publikáciu Dejiny Slovenska

- Dušan Magdolen z Ústavu orientalistiky SAV za publikáciu Hmota – Život – Inteligencia: vznik

- kolektív autorov Ústavu krajinnej ekológie SAV v zložení: Zita Izakovičová, Milena Moyzeová, Dagmar Štefunková, Edita Adamčeková, László Miklós a Peter Cibir zo ZŠ v Suchej nad Parnou, Ida Masaryková zo ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave, Ľubica Škultétyová z Centra voľného času v Bratislave za prínos pri tvorbe a aplikácii netradičných foriem environmentálnej výchovy a vzdelávania

Cena SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu

pracovníci Národného centra nukleárnej magnetickej rezonancie v zložení: doc. Ing. Tibor Liptaj, PhD. z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Mgr. Branislav Horváth, PhD. z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, Ing. Miloš Hricovíni, PhD. z Chemického ústavu SAV, RNDr. Mária Matulová, PhD. z Chemického ústavu SAV, doc. Ing. Ján Imrich, PhD. z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, doc. RNDr. Dušan Olčak, PhD. z Fakulty elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach, prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc. z Ústavu merania SAV za budovanie prístrojovej infraštruktúry laboratória nukleárnej magnetickej rezonancie