Ceny SAV za rok 2008

Zlatá medaila SAV

prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
PhDr. Ivan Kamenec, CSc.
PhDr. Ján Doruľa, DrSc.

Medaila SAV za podporu vedy

doc. Ing. Jozef Buday, CSc.
MUDr. Ján Dřímal, DrSc.
prof. Bennett Van Houten, PhD.
prof. MUDr. Radomír Nosáľ, DrSc.
prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
prof. Ing. Jozef Timko, DrSc.

Čestná plaketa SAV Juraja Hronca za zásluhy v matematických vedách

RNDr. Jiří Rákosník, CSc.

Čestná plaketa SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách

prof. Sir Arnold Whittaker Wolfendale

Čestná plaketa SAV Jána Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách

Dr. Matilda Salinas Aracil, PhD.
MVDr. Štefan Bezek, DrSc.
prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.
Ing. Július Brtko, DrSc.
RNDr. Alexander Kiss, DrSc.
prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.

Čestná plaketa SAV Aurela Stodolu za zásluhy v technických vedách

prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.

Čestná plaketa Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách

RNDr. Taťjana Hurtalová, CSc.

Čestná plaketa SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách

Ing. Peter Červeňanský
doc. PhDr. Ladislav Franek, CSc.
PhDr. Daniela Kusá, CSc.
PhDr. Dagmar Podmaková, CSc.
RNDr. Zdena Ruiselová, CSc.
prof. PhDr. Rastislava Stoličná, DrSc.

Čestná plaketa SAV za zásluhy v biologických vedách

doc. MVDr. Štefan Faix, CSc.
MVDr. Andrea Lauková, CSc.
prof. Ing. Štefan Mihina , PhD.

Pamätná plaketa SAV

Pavol Bendík
Mária Belicayová
Ladislav Bittóo
Valent Bezák
Anna Brichtová
JUDr. Milan Brňák
Český egyptologický ústav RR UK v Prahe a Káhire
Ing. Eva Daneková
Mária Fridrichová
JUDr. Glória Gajdošová
Mária Galdová
Ing. Ján Gašperan
Janka Gažiová
PhDr. Jozef Genzor
Blažena Gregorová
Erika Havránková
Ľubomír Hrabina
Anna Chomičová
Branislav Ilavský
Marta Imrová Ciranová
Emil Kanský
Mgr. Katalin Kis-Csáji
Valéria Klimová
Renáta Knirschová
PhDr. Daniela Kusá, CSc.
Mária Lazarová
Ing. Ján Malík, CSc.
Karol Maník
Jozefa Mechurová
Karol Ondrovič
Ing. Dezider Pancz
Ing. Bystrík Polek, CSc.
Marta Rábeková
prof. MUDr. Igor Riečanský, DrSc.
RNDr. Mária Rybecká
Margita Ryšánková
Milan Slušný
PhDr. Mária Stašková
JUDr. Antonia Štaffová
Samuel Štefánik
Ladislav Tóth
Mária Vallová
Ing. Anna Varcholová
Viera Víteková
Ing. Karol Volner

Ďakovný list P SAV
Ing. Pavel Diko, DrSc.

Ceny SAV získali:
- kolektív pracovníkov Ústavu materiálového výskumu SAV v zložení: prof. RNDr. Ján
Dusza, DrSc., RNDr. František Lofaj, DrSc., RNDr. Pavol Hvizdoš, CSc., RNDr. Vladimír Kovaľ, PhD., Mgr. Monika Kašiarová, PhD. a kolektív pracovníkov Ústavu anorganickej chémie SAV v zložení: prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., Ing. Zoltán Lenčéš, PhD., Ing.
Miroslav Hnatko, PhD., doc. Ing. Dušan Galusek, PhD., Ing. Jaroslav Sedláček, PhD. za
súbor vedeckovýskumných prác Príspevok k výskumu a vývoju progresívnych keramických materiálov;
- kolektív pracovníkov Ústavu anorganickej chémie SAV v zložení: Ing. Miroslav Boča, PhD., Ing. Michal Korenko, PhD., Ing. Blanka Kubíková, PhD., Ing. Marián Kucharík, PhD., Ing. František Šimko, PhD. za súbor vedeckovýskumných prác v oblasti fyzikálnochemických vlastností taveninových sústav;
- prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc. z Ústavu experimentálnej psychológie SAV za súbor
vedeckovýskumných prác prinášajúcich významné poznatky z problematiky kognícií, inteligencie a múdrosti.

Cenu SAV v oblasti spolupráce s VŠ SR získali:
- kolektív pracovníkov Geografického ústavu SAV v zložení: RNDr. Peter Podolák, CSc., prof. RNDr. Anton Bezák, DrSc., doc. RNDr. Vladimír Ira, CSc., RNDr. Anton Michálek, CSc., RNDr. Daniel Michniak, CSc., RNDr. Vladimír Székely, CSc., Mgr. Hana Contrerasová;
- kolektív pracovníkov Katedry humánnej geografie a demogeografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského Bratislava v zložení: prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc., doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc., RNDr. Jana Marenčáková, PhD., Mgr. Branislav Bleha, PhD.;
- Ing. Boris Vaňo z Infostat VDC, Bratislava a doc. Ing. Milan Hájek, CSc. z STU, Bratislava za vedeckovýskumné práce: Atlas obyvateľstva Slovenska a Demogeografická
analýza Slovenska.

Cenu SAV pre mladého vedeckého pracovníka získala:
Mgr. Dana Macejová, PhD. z Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV za vedeckovýskumnú prácu v oblasti výskumu transkripčných faktorov indukovaných hormónmi.
Ceny SAV za popularizáciu vedy získali:
- Katarína Kacerová, redaktorka Slovenského rozhlasu;
- doc. RNDr. Ľudovít Kádaši, DrSc. z Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
- PhDr. Ivan Kamenec, CSc. z Historického ústavu SAV;
- Ing. Štefan Kohút z Výpočtového strediska SAV;
- doc. MVDr. Branislav Peťko, CSc. z Parazitologického ústavu SAV.

Cenu SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu získal:
- kolektív pracovníkov Centra fyziky veľmi nízkych teplôt Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v zložení: Štefan Bicák, prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc., doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc., RNDr. Slavomír Gabáni, PhD., Ing. Emil Gažo, RNDr. Jozef Kačmarčík, PhD., RNDr. Jozef Kováč, CSc., Ing. Vladimír Pavlík, Gabriel Pristaš, doc. RNDr. Marián Reiffers, DrSc., doc. RNDr. Peter Samuely, DrSc., Mgr.Pavol Szabó, CSc., RNDr. Peter Skyba,CSc. za vybudovanie kryogénnej infraštruktúry a zavedenie unikátnych experimentálnych metodík pre štúdium fundamentálnych vlastností kondenzovaných látok v teplotnom rozsahu od 100 mikrokelvinov po izbové teploty.