Ceny SAV za rok 2007

Zlatá medaila SAV

RNDr. Richard Kvetňanský, DrSc.
PhDr. Karol Pieta, DrSc.
Slovenská technická univerzita v Bratislave
prof. MVDr. Michal Novák, DrSc.
prof.  RNDr. Václav Pačes, DrSc.

Medaila SAV za podporu vedy

RNDr. František Mikloško
doc. MUDr. Július Rajčáni, DrSc.
RNDr. Milan Labuda, DrSc.
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
RNDr. Helena Ružičková, CSc.
Ing. Anton Janitor, CSc.
Ing. Ján Knopp, DrSc.
prof. Umberto Eco

Čestná plaketa SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách

Ing. Albert Breier, DrSc.
prof. Dr. Hab. Henryki Szymczak

Čestná plaketa SAV Jána Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách

doc. MUDr. Alexander Mitro, DrSc.
prof. RNDr.  Jaromír Pastorek, DrSc.

Čestná plaketa SAV Juraja Hronca za zásluhy v matematických vedách

Dr. h. c. prof. Alexander Rosa, CSc.

Čestná plaketa SAV Aurela Stodolu za zásluhy v technických vedách

doc. Ing. Alexander Tesár, DrSc.

Čestná plaketa SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách

PhDr. Štefan Lipták, CSc.
PhDr. Libuša Vajdová, CSc.
doc. PhDr. Ivan Sarmány-Schuller, CSc.

Pamätná plaketa SAV

Trnavská univerzita pri príležitosti 15. výročia obnovenia jej činnosti
Akadémia vzdelávania pri príležitosti 55. výročia jej založenia

Ceny SAV získali:

a/ RNDr. Ladislav Šamaj, CSc. z Fyzikálneho ústavu SAV,
b/ kolektív pracovníkov Chemického ústavu SAV v zložení: RNDr. Peter Biely, DrSc., RNDr. Mária Vršanská, PhD., Mgr. Vladimír Puchart, PhD., Ing. Mária Mastihubová, PhD., Mária Csiszárová, Ing. Katarína Kolenová, PhD., Ing. Silvia Špániková za vedeckovýskumnú prácu Mikrobiálne enzýmy biokonverzie rastlinnej hmoty,
c/ PhDr. Gizela Gáfriková, CSc. z Ústavu slovenskej literatúry SAV za vedeckovýskumnú prácu Zabúdané súvislosti (Štúdie o slovenskej literatúre 17. – 18. storočia).

Cenu SAV za výsledky medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce získal:
kolektív pracovníkov Ústavu experimentálnej fyziky SAV v zložení: prof. Ing. Marián Antalík, DrSc., RNDr. Mikuláš Bánó, CSc., Ing. Jaroslava Bágeľová, CSc., Ing. Martina Koneracká, CSc., doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc., RNDr. Ivana Potočová, PhD., Katarína Paulovičová, RNDr. Milan Timko, CSc., RNDr. Natália Tomašovičová, CSc., Ing. Vlasta Závišová za súbor prác z oblasti štúdia cieleného transportu liečiv pomocou magnetických nanočastíc, ktoré vznikli v širokej medzinárodnej spolupráci s vedeckými inštitúciami v 7 krajinách.

Cenu SAV v oblasti spolupráce s VŠ SR získali:
Dr. h. c. prof. Ing. Baltazár Frankovič, DrSc., Ing. Ivana Budinská, PhD., Ing. Jolana Sebestyénová, PhD. a kolektív pracovníkov Ústavu informatiky SAV, prof. Ing. Štefan Kozák, PhD. a kolektív z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, prof. Ing. Ján Sarnovský, PhD. a kolektív z Fakulty elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach, prof. Ing. Gabriel Hulkóo, DrSc. a kolektív zo Strojníckej fakulty STU v Bratislave za vedeckovýskumnú prácu Modulárny agentový distribuovaný riadiaci systém s akronymom MARABU.

Ceny SAV za popularizáciu vedy získali:
Mgr. Mário Ziman, PhD. z Fyzikálneho ústavu SAV,
Ing. Anton Janitor, PhD. z Ústavu krajinnej ekológie SAV,
prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD. z Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave,
Vladimír Jancura, redaktor denníka Pravda,
JUDr. Ľubomír Lenoch, publicista a redaktor vydavateľstva Journaliste – Studio

Cenu SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu získal:
kolektív pracovníkov Ústavu informatiky SAV v zložení RNDr. Ivan Kostič, Ing. Róbert Andok, Ing. Vladislav Barák, Ing. Anna Benčurová, Ing. Igor Čaplovič, Ing. Pavol Hrkút, CSc., Ing. Anna Konečníková, Ing. Ladislav Matay, Ing. Pavol Písečný, Ing. Adrian Ritomský, Ing. Peter Hudek, CSc. za návrh a realizáciu Laboratória elektrónovej litografie .