Ceny SAV za rok 2006

Zlatá medaila SAV

prof. Moritz Csáky, Rakúsko
PhDr. Viktor Krupa, DrSc.
prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.
prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.

Medaila SAV za podporu vedy

doc. Dilbar Alijevova, CSc.
prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.
doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.
prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc.
doc. PhDr. Slavomír Ondrejovič, CSc.
doc. Ing. Jozef Šimúth, DrSc.

Čestná plaketa SAV Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách

Ing. Peter Gemeiner, DrSc.
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.

Čestná plaketa SAV za zásluhy v biologických vedách

RNDr. Andrej Kormuťák, DrSc.

Čestná plaketa SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách

prof. Ing. Karol Kudela, DrSc.
RNDr. Michal Seman, CSc.

Čestná plaketa SAV Jána Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách

prof. George Silvay, M. D. PhD., USA
prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.
RNDr. Narcis Tribulová, DrSc.
doc. RNDr. Eduard Ujházy, CSc.

Pamätná plaketa SAV

Ing. Eduard Drobný
prof. MUDr. Helena Rašková, DrSc., Česká republika
prof. Ing. Dušan Zachar, DrSc.
Ing. Ivan Zvara

Ceny SAV získali

a) Kolektív pracovníkov Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV: Dr. Ing. František Simančík, Ing. Katarína Müllerová, Dr. Ing. Roman Florek, Dr. Ing. Jaroslav Jerz, Dr. Ing. Jaroslav Kováčik, Ing. Pavol Minár, Ing. Natália Mináriková, PhD., Ing. Martin Nosko, Ing. Peter Tobolka za vedeckovýskumnú prácu Vývoj a výskum penového hliníka.

b) Kolektív pracovníkov Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV: doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc., doc. RNDr. Peter Javorský, DrSc. za vedeckovýskumnú prácu Genetická ekológia mikrobiálneho ekosystému tráviaceho traktu a bezpečnosť geneticky modifikovaných organizmov.

c) PhDr. Marcela Mikulová, CSc. z Ústavu slovenskej literatúry SAV za vedeckovýskumnú prácu Tajovského obrodenecká moderna.

d) Za výsledky medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce
doc. RNDr. Oto Strauch, DrSc. (Matematický ústav SAV) a prof. RNDr. Štefan Porubský, DrSc. (Ústav informatiky AV ČR) za vedeckovýskumnú prácu Distribution of Sequences: a Sampler.

e) V oblasti spolupráce s vysokými školami SR
Kolektív pracovníkov Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV, Oddelenie toxických organických polutantov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a Internej kliniky FN Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach: MUDr. Pavel Langer, DrSc., prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc., Ing. Elena Šeböková, DrSc., Ing. Anton Kočan, CSc., prof. MUDr. Mária Tajtáková, CSc. za vedeckovýskumnú prácu Objavy účinku polychlórových bifenylov a pesticídov na zdravie človeka.

f) Pre mladého vedeckého pracovníka
MVDr. Markéta Derdáková, PhD. z Parazitologického ústavu SAV za vedeckovýskumnú prácu Molekulárna patogenéza novo sa objavujúcich antropozoonóz na Slovensku.

g) Za budovanie infraštruktúry pre vedu
Kolektív Geofyzikálneho ústavu SAV: prof. Peter Moczo, DrSc., RNDr. Peter Labák, PhD., Mgr. Jozef Kristek, PhD., Mgr. Miriam Kristeková, Mgr. Martin Gális, Mgr. Peter Franek, Mgr. Lucia Fojtíková za vybudovanie Národnej siete seizmických staníc.

Ceny SAV za popularizáciu vedy získali
a) Kolektív pracovníkov ústavu experimentálnej fyziky SAV: prof. Ing. Karel Kudela, DrSc., Ing. Ján Baláž, PhD. a Mgr. Boris Macko – publicista za popularizáciu v oblasti kozmickej fyziky.

b) Kolektív pracovníkov Virologického ústavu SAV: RNDr. Tatiana Betáková,CSc., prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc., RNDr. František Kostolanský, CSc., RNDr. Gustáv Russ, DrSc., RNDr. Eva Varčková, CSc. za súbor publikácií a mediálnych prezentácií Chrípka – celosvetový problém.

c) doc. PhDr. Ján Bosák, CSc. z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV za súbor článkov v časopise Rodina a škola O slovenčine trochu inak.

d) Mgr. Vojtech Gossányi, redaktor Hospodárskych novín.