Ceny SAV za rok 2005

  • ceny SAV za vedeckovýskumnú činnosť

RNDr. Peter Markoš, CSc.
Fyzikálny ústav SAV

- za prácu Teoretický výskum transportu kvantových a klasických vĺn v nehomogénnych systémoch

Kolektív pracovníkov Ústavu molekulárnej biológie SAV v zložení: Ing. Jozef Ševčík, DrSc., RNDr. Ľubica Urbániková, CSc., Mgr. Vladena Hlinková, PhD., Ing. Radovan Dvorský, CSc.

 - za prácu Výskum trojrozmerných štruktúr ribonukleáz

PhDr. Milan Hanuliak, CSc.
Archeologický ústav SAV

 - za prácu Veľkomoravské pohrebiská (Pochovávanie v 9. – 10. storočí na území Slovenska)

  • cena SAV za výsledky v medzinárodnej vedeckej spolupráci

Kolektív pracovníkov Geografického ústavu SAV v zložení: doc. RNDr. Ján Feranec, CSc., doc. RNDr. Ján Oťahel, CSc., Mgr. Tomáš Cebecauer, PhD., Ing. Ján Pravda, DrSc., RNDr. Karol Husár, CSc.

 - za prácu Krajinná pokrývka Slovenska a jej zmeny v období 1990 – 2000  v kontexte projektu Image and CORINE land cover 2000

  • cena SAV pre mladého vedeckého pracovníka

Mgr. Marián Zouhar, PhD.
Filozofický ústav SAV

 - za prácu Podoby referencie

  • mimoriadna odmena za výsledky vo vedeckovýskumnej činnosti

Ing. Pavel Diko, DrSc.
Ústav experimentálnej fyziky SAV

- za prácu Kryštálové defekty v monokryštalických masívnych REBCO supravodičoch

  • ceny SAV za vedecko-popularizačnú činnosť

Kolektív pracovníkov Astronomického ústavu SAV v zložení: Mgr. Július Koza, PhD., RNDr. Aleš Kučera, CSc., RNDr. Ján Rybák, PhD., RNDr. Vojtech Rušin, DrSc., RNDr. Richard Komžík, PhD., Ing. Jaroslav Ambróz, RNDr. Daniel Novotný, CSc.

-za projekt Venus Transit 2004 – prechod Venuše pred slnečným diskom