Ceny SAV za rok 2004

 • ceny SAV za vedeckovýskumnú činnosť

Kolektív pracovníkov, ktorý je súčasťou Centra excelentnosti SAV – Centra fyziky veľmi nízkych teplôt Ústavu experimentálnej fyziky SAV v zložení: doc. RNDr. Peter  Samuely, DrSc., Mgr. Pavol Szabó, CSc., RNDr. Jozef Kačmarčík, PhD.

- za prácu Experimentálne potvrdenie dvojmedzerovej supravodivosti v diboride magnézia a štúdium mechanizmov supravodivosti v exotických supravodičoch

RNDr. Milan Labuda, DrSc.
Ústav zoológie SAV

- za prácu Nový pohľad na ekológiu vírusu kliešťovej encefalitídy: epidemiologické a preventívne aspekty

Kolektív pracovníkov Historického ústavu SAV v zložení: PhDr. Elena Mannová, CSc., PhDr. Blanka Brezováková, CSc., doc. Dr. David P. Daniel, PhD., PhDr. Daniela Dvořáková, CSc., prof. PhDr. Roman Holec, CSc., PhDr. Eva Kowalská, CSc., PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., doc. PhDr. Ján Lukačka, CSc., PhDr. Ivan Mrva, CSc., Mgr. Ján Steinhübel, CSc., prof. PhDr. Alexander Avenarius, CSc.

 - za prácu Krátke dejiny Slovenska

 • za výsledky v medzinárodnej vedeckej spolupráci

  Kolektív pracovníkov Ústavu experimentálnej onkológie SAV v zložení: RNDr. Darina Slameňová, DrSc. (zodpovedná riešiteľka projektu Copernicus – CIPA-CT94-0129), RNDr. Alena Gábelová, CSc., Mgr. Eva Horváthová, PhD., RNDr. Ivan Chalupa, CSc., Ing. Gabriela Bačová, PhD., Ing. Soňa Robichová, PhD., Ing. Ľubica Hrušovská, Ing. Timea Farkašová, Ing. Juraj Lábaj, Mgr. Monika Lazarová, Mgr. Zuzana Valovičová, Alžbeta Vokáliková, Lívia Šebová

  - za prácu Indukcia poškodení cicavčej DNA vplyvom environmentálnych faktorov, ich  detekcia jednobunkovou gélovou elektroforézou a redukcia vplyvom antioxidantov

  • v oblasti spolupráce s pracoviskami VŠ

   Kolektív pracovníkov z Ústavu hydrológie SAV a Katedry vodného hospodárstva krajiny Stavebnej fakulty STU v Bratislave v zložení: RNDr. Pavla Pekárová, CSc., RNDr. Pavol Miklánek, CSc., RNDr. Zdeněk Kostka, PhD., RNDr. Juraj Parajka, PhD., Ing. Dana Halmová, Ing. Ivan Mészároš, prof. Ing. Ján Szolgay, PhD., doc. Ing. Kamila Hlavčová, PhD., doc. Ing. Silvia Kohnová, PhD.

    - za prácu Vplyv klimatickej zmeny na dynamiku režimu odtoku z povodí SR

 • v oblasti mladých vedeckých pracovníkov

RNDr. Theodor Pribulla, CSc.

- za prácu Originálne vedecké výsledky pri výskume tesných dvojhviezd s orbitálnymi periódami kratšími ako 1 deň

 • ceny SAV za vedecko-popularizačnú činnosť

prof. RNDr. Františk Hindák, DrSc.
Botanický ústav SAV

 - za všestrannú a dlhoročnú prácu v oblasti popularizácie vedy

PaeDr. Matej Považaj, CSc.
Jazykovedný ústav SAV

- za výsledky mnohoročnej práce pri popularizácii výsledkov jazykovedného výskumu

Kolektív autorov v zložení: Mgr. Lýdia Mrázová (SRo), PhDr. Miroslav Pekník CSc. (Ústav politických vied SAV), PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. (Archeologický ústav SAV), prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc. (Trnavská univerzita), PhDr. Vladimír Segeš, PhD. (Vojenský historický ústav, PhDr. Dušan Škvarna, PhD. (Katedra histórie FF UK), PhDr. Milan Podrimavský, CSc. (Historický ústav SAV), PhDr. Marián Hronský, DrSc. (Ústav politických vied SAV), PhDr. Ladislav Deák, DrSc. (Historický ústav SAV),PhDr. Jozef Jablonický, DrSc. (Ústav politických vied SAV), PhDr. Michal Barnovský, DrSc. (Historický ústav SAV), PhDr. Michal Štefanský, CSc. (Vojenský historický ústav)

 - za celoročný rozhlasový cyklus Cesta k samostatnosti v dokumentoch slovenskej národnej identity a štátnosti v spolupráci so Štúdiom Kontakt SRo

Kolektív autorov v zložení: RNDr. Peter Takáč, CSc. (Ústav zoológie SAV), RNDr. Milan Kozánek, CSc. (Ústav zoológie SAV), RNDr. Fedor Čiampor, CSc. (Ústav zoológie SAV)

- za medializačné aktivity v súvislosti s riešením projektu chovu a výskumu múch tse-tse