Ceny udelené v roku 2014

Cena za vedu a techniku bola udelená v nasledujúcich kategóriách:

Osobnosť vedy a techniky

Ing. Ivan Janotka, CSc., Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Bratislava

Za výskum a vývoj nových druhov cementov, návrh receptúr betónu, technológií betónu a transport betónu, odolnosť proti agresívnym médiám, diagnostika poškodeného betónu.
Laudatio

...

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky (Prírodné vedy)

prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc.Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky

Za významný prínos v rozvoji slovenskej matematiky a za účasť na založení matematickej štatistiky na Slovensku. Významne sa podieľal na zavedení novej metodológie a geometrickej interpretácie nelineárnych štatistických modelov.
Laudatio

...

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky (Technické vedy)

doc. Ing. Ján Lešinský, CSc., Inštitút celoživotného vzdelávania, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Za celoživotné zásluhy pri výchove mladých pracovníkov vedy a výskumu pre automobilový priemysel a neoceniteľnú prácu pri propagácii a zviditeľňovaní úspechov automobilového priemyslu na Slovensku a v Európe.
Laudatio

...

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky (Lekárske vedy)

prof. MUDr. Milan Buc, DrSc., Imunologický ústav, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Za rozvoj transplantačnej imunológie a rozvoj imunológie ako samostatného vedného odboru na Slovensku.
Laudatio

...

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky (Pôdohospodárske vedy)

doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc., Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava

Za celoživotné dielo v oblasti pôdoznalectva, mapovania pôd a klasifikácie pôd – aplikácia GIS metód, výskum antropogénnych (urbánnych) pôd a riešenie globálnych problémov vo väzbe na pôdne zdroje sveta.
Laudatio

...

Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

doc. Ing. Michal Puškár, PhD., Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Katedra konštruovania, dopravy a logistiky

Za prínos v oblasti výskumu nových metód a inovačných konštrukčných riešení pre zvýšenie účinnosti a redukciu emisií spaľovacích motorov.
Laudatio

...

Popularizátor vedy

Mgr. Andrea Putalová, Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava

Za neúnavnú popularizáciu vedy a techniky na Slovensku prostredníctvom aktivít Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.
Laudatio

...

Vedecko-technický tím roka

Tím hodnotenia radiačného poškodenia konštrukčných materiálov štiepnych a fúznych reaktorov, Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU

Za prácu v oblasti analýz bezpečnosti jadrových zariadení so zameraním na hodnotenie radiačnej odolnosti konštrukčných materiálov. Najnovšie projekty zahŕňajú aj aplikácie spektroskopických metód (PAS, DB, MS, BNM) v oblasti výskumu zmien v mikroštruktúre materiálov nových generácií jadrových reaktorov IV. generácie (Allegro), ako aj fúznych reaktorov.
Laudatio

Fotogaléria z oceňovania

Reportáž vo Vedeckom kaleidoskope