Ceny udelené v roku 2012

Vo štvrtok 8. novembra 2012 boli v rámci slávnostného galavečera ocenené osobnosti vedy a techniky Cenou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za rok 2012. Ocenené boli tieto osobnosti: 

 v kategórii Osobnosť vedy a techniky

Ing. Jaromír Jezný, PhD.,
generálny riaditeľ ZTS VVU, a. s., Košice

- za originálne výskumné riešenie a úspešný  vývoj a aplikácie servisných robotov pre prostredie s ionizujúcim žiarením,

prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc.,
vedúci vedecký pracovník, Ústav polymérov, Slovenská akadémia vied

- za významný prínos v základnom výskume modifikácie plastov s výrazným prepojením na aplikácie v praxi a vysokoškolskú výuku,

 prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.,
katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, Stavebná Fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave

- za úspešné riešenie európskych projektov, ktorých výsledkom sú svetovo unikátne postupy na počítačovú analýzu časovo-priestorových 4D obrazov v biológii a medicíne, spoluprácu s praxou pri tvorbe medicínskeho softvéru a výchovu študentov a doktorandov v oblasti matematicko-počítačového modelovania,

 RNDr. Ivan Tkáč, PhD.,
Výskumné centrum magnetickej rezonancie na Univerzite v Minnesote v USA

- za vývoj metód in vivo NMR spektroskopie pri veľmi vysokých magnetických poliach a ich využitie pri štúdiu neurochemických procesov v mozgu,

 doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.,
Elektrotechnický ústav, Slovenská akadémia vied

- za vynikajúce výsledky v oblasti experimentálneho výskumu vlastností supravodivých vodičov v striedavých magnetických poliach a aplikácie supravodičov v silnoprúdovej elektrotechnike,

 prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
Ústav patológie, Onkologický ústav svätej Alžbety

- za experimentálne práce v oblasti výskumu prebiotik, ktoré ukázali cestu k prevencii dvoch najzávažnejších chorôb a to aterosklerózy a zhubných nádorov, s realizačnými výstupmi do praxe s medzinárodným ohlasom,

 prof. Ing. Jaroslav Antal, DrSc.
Katedra biometeorológie a hydrológie, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

- za vynikajúce celoživotné výsledky v oblasti výskumu a praktickej realizácie integrovanej ochrany pôdy a vody v poľnohospodársky využívanej krajine

 MVDr. Ján Rosocha, CSc.
Združená tkanivová banka univerzitnej nemocnice L. Pasteura a Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

- svojím výskumom poukázal na doposiaľ nepredstaviteľné možnosti aplikácie bunkovej liečby pri mnohých spoločensky závažných ochoreniach a vybudoval najmodernejšie pracovisko pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov na Slovensku

 

 v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

Ing. Martin Kasenčák, PhD., IWE,
vedúci laboratória metalografie, mechanických skúšok a NDT

- za optimalizáciu materiálových charakteristík zvarových spojov ocelí typu HARDOX, WELDOX a ARMOX pre potreby priemyselných aplikácií,

RNDr. Martin Fabián, PhD.,
samostatný vedecký pracovník IIa, Ústav geotechniky, Slovenská akadémia vied

- za rozvoj mechanochémie v oblasti syntézy metastabilných nanokryštalických oxidov,

MUDr. Pavol Joppa, PhD.,
vysokoškolský učiteľ – odborný asistent, Klinika pneumológie a ftizeológie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura

- za publikované výsledky a významný podiel na riešení projektov výskumu v oblasti systémových prejavov chronickej obštrukčnej choroby pľúc,

RNDr. Zuzana Horvátová, PhD.
vedecko-výskumný pracovník, Výskumný ústav vodného hospodárstva

- za dosiahnuté výsledky v oblasti hodnotenia pesticídov a ich dopadov na životné prostredie, v rámci národnej úrovne aj pre účely európskeho registračného procesu,

Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

- za rozvoj vedy v odbore Krajinná a záhradná architektúra, za dosiahnuté výsledky vo výskume a ich prezentáciu na medzinárodnej úrovni.

 

v kategórii Vedecko-technický tím roka

tím prof. Petra Samuelyho pôsobiaci v Centre fyziky veľmi nízkych teplôt, v zložení : prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc., RNDr. Jozef Kačmarčík, PhD., RNDr. Zuzana Pribulová, PhD., RNDr. Pavol Szabó, CSc.
Ústav experimentálnej fyziky, Slovenská akadémia vied

- za významný prínos v oblasti výskumu vysokotepelnej supravodivosti pomocou experimentálneho potvrdenia a objasnenia mechanizmu dvojmedzerovej supravodivosti,

kolektív úseku výskumu a vývoja – Sekcia Obnoviteľných zdrojov energie, EVPÚ, a. s., Nová Dubnica

- za ukončený výskum komplexnej jednotky materiálového a energetického zhodnotenia komunálneho odpadu a jej úspešné experimentálne overenie v praxi,

 kolektív Katedry elektroniky a multimediálnych telekomunikácií, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach a Oddelenie analýzy a syntézy reči, Ústav informatiky, Slovenská akadémia vied

- za výskum rečových technológií pre slovenčinu a vývoj unikátneho systému na automatický prepis diktátu so širokým praktickým nasadením v súdnictve SR,

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra

- za vybudovanie Centier excelentnosti výskumu živočíšnych genetických zdrojov, kvality a bezpečnosti nutričných zdrojov a vytváranie partnerstva
s medzinárodnými akademickými a výskumnými inštitúciami,

Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny

- za organizáciu sprievodných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku pre žiakov základných a stredných škôl v Bratislave,

Divadelný ústav

- za vedecko-výskumný projekt kolektívu slovenských teatrológov pod vedením prof. PhDr. Vladimíra Štefka, CSc. a publikáciu Dejiny slovenskej drámy 20. storočia.

 

v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

Ing. Jozef Šesták, CSc.
konateľ a riaditeľ spoločnosti VÚTCH-CHEMITEX, s. r. o.

- za dlhodobé aktivity v oblasti výskumu a aplikácie vlákien v technických a odevných textíliách s využitím progresívnych technológií textilného zušľachťovania vrátane nanotechnológií a vytvorenie národného systému hodnotenia bezpečnosti textílií a odevov v rámci textilnej humánnej ekológie,

PhDr. Valerián Bystrický, DrSc.,
vedúci vedecký pracovník, Historický ústav, Slovenská akadémia vied popredný slovenský historik a všestranný organizátor vedeckého života v oblasti spoločenských a humanitných vied, uznávaný vedeckými kruhmi doma a v zahraničí, autor početných monografických prác,

prof. Ing. Ivan Plander, DrSc.,
odborník v oblasti kybernetika a informatika, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky,

prof. Ing. Pavel Fellner, DrSc.,
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave

- za vedecký a výskumný prínos do priemyselnej výroby hliníka ako významného člena celosvetovo uznávanej bratislavskej taveninovej školy,

doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
vedúci vedecký pracovník, dôchodca

- za vynikajúce výsledky v lesníckej vede a výskume, a ich úspešná realizácia v  bývalom Československu, na Slovensku a v zahraničí,

prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc.
Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

- za vynikajúce výsledky v oblasti teórie vyučovania matematiky, výchovy mladých vedeckých pracovníkov a tvorby učebníc pre základné, stredné a vysoké školy,

prof. RNDr. Ladislav Kováč, DrSc.
Katedra biochémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

- za prelomové výsledky v oblasti bunkovej bioenergetiky, založenie unikátnej vedeckej školy biochémie a formulovanie princípov kognitívnej biológie.