Ceny udelené v roku 2011

Dňa 10. novembra 2011 vo večerných hodinách sa v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí v Bratislave konal slávnostný galavečer pri príležitosti udeľovania Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za vedu a techniku za rok 2011.

OSOBNOSŤ VEDY A TECHNIKY

 • Dr. Ing. František Simančík - Ústav materiálov a mechaniky strojov, Slovenská akadémia vied,  za významný prínos pri vývoji nových materiálov na báze ľahkých kovov,
 • prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc. - Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov, Hutnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach,  za významný vedecký, pedagogický a spoločenský prínos a vynikajúce výsledky v oblasti recyklácie a spracovania odpadov a rozvoj vednej disciplíny hydrometalurgia primárnych a sekundárnych surovín,
 • host. prof. Ing. Peter Fodrek, PhD. - Prvá zváračská, a. s., za vynikajúce výsledky výskumu a vývoja v oblasti high-tech laserových zváracích technológií, ktoré významnou mierou prispievajú k zvýšeniu konkurencieschopnosti slovenského priemyslu.

OSOBNOSŤ VEDY A TECHNIKY DO 35 ROKOV

 • doc. MUDr. Michal Mego, PhD. - Národný onkologický ústav, za vývoj novej metódy na detekciu cirkulujúcich nádorových kmeňových buniek v krvi,
 • doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. - Ústav európskeho práva, Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, za vedeckú činnosť v oblasti zmluvnej slobody a významu procedurálnej spravodlivosti pri zmluvách v prípadoch mocenskej nerovnováhy medzi zmluvnými stranami,
 • Ing. Radoslav Zajac, PhD. - VÚJE, a. s., za rozvoj parametrizovaných knižníc účinných prierezov pre reaktory VVER a optimalizáciu transmutačnej kazety pre reaktor VVER-440.

VEDECKO-TECHNICKÝ TÍM ROKA

 • Kolektív oddelenia molekulárnej medicíny - Virologický ústav, Slovenská akadémia vied, za významný prínos pri skúmaní molekulárnych mechanizmov spojených s nádorovou progresiou a patogenézou vírusových nákaz,
 • Ústav elektroniky a fotoniky - Katedra mikroelektroniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave, za mimoriadne nové poznatky a výsledky dosiahnuté v oblasti mikro/nanoelektroniky, senzoriky a fotoniky a vzornú reprezentáciu Slovenskej republiky v Európskom výskumnom priestore,
 • Výskumný ústav chemických vlákien, a. s. za významný prínos v oblasti výskumu progresívnych vlákien na báze klasických a nových polymérov z obnoviteľných zdrojov a v oblasti vývoja kompaktnej linky pre výboru PP mikrovlákna.

CELOŽIVOTNÉ ZÁSLUHY V OBLASTI VEDY A TECHNIKY

 • prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc. - Archeologický ústav, Slovenská akadémia vied, za unikátne archeologické objavy a teoretický výskum v oblasti najstarších dejín Slovenska,
 • doc. Ing. Štefan Bederka, PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky, Slovenská technická univerzita v Bratislave, za významný prínos k rozvoju vákuovej fyziky, techniky a technológie a rozvoj vedy a techniky v Slovenskej republike,
 • Ing. Miroslav Kavala, CSc. - VUP, a. s., za celoživotnú výskumnú prácu v oblasti aplikovanej organickej technológie zameranú na rozvoj chemického priemyslu na Slovensku.

 Fotogaléria