Ceny udelené v roku 2010

Dňa 2. decembra 2010 vo večerných hodinách sa v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí v Bratislave konal slávnostný galavečer pri príležitosti udeľovania Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za vedu a techniku za rok 2010.

OSOBNOSŤ VEDY A TECHNIKY

 • Ing. Alexander Varga, PhD. zo spoločnosti MicroStep, s.r.o. za nekonvenčné výskumno-vývojové riešenia v oblasti CNC strojov na delenie materiálov a ich úspešné uplatnenie na domácom i zahraničnom trhu
 • prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. zo Slovenskej technickej univerzity za mimoriadne medzinárodne uznané výsledky vo výskume programových a informačných systémov pre personalizovaný sociálny web a zapájanie mladých talentovaných informatikov do výskumu
 • Ing. Pavol Kováč, DrSc. z Elektrotechnického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) za výskum a vývoj perspektívnych vláknitých kompozitných supravodičov s využitím vo vinutiach supravodivých magnetických systémov.


OSOBNOSŤ VEDY A TECHNIKY DO 35 ROKOV

 • Ing. Vladimír Kršjak, PhD. z Inštitútu pre energiu Spoločného výskumného centra Európskej komisie v Holandsku, za nedeštruktívne hodnotenie radiačne namáhaných materiálov, najmä reaktorových ocelí pre pokročilé štiepne i fúzne jadrové zariadenia,
 • Mgr. Tomáš Vinař, PhD. z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, za mimoriadne výsledky medzinárodného významu v bioinformatike, algoritimickej analýze génov a genómov, v základnom výskume pravdepodobnostného  modelovania; založenie a vedenie Bioinformatického laboratória a mnohostranné pedagogické a organizačné aktivity, smerujúce ku skvalitneniu vedeckej a odbornej úrovne fakulty,
 • Mgr. Andrea Zemánková, PhD. z Matematického ústavu Slovenskej akadémie vied, za vynikajúce výsledky v oblasti aplikovanej matematiky, najmä modelovania neurčitosti a jeho aplikácií pri rozhodovacích procesoch. 


VEDECKO-TECHNICKÝ TÍM ROKA

 • Kolektív úseku výskumu a vývoja výkonovej elektroniky EVPÚ, a.s., za dlhodobý systematický výskum a vývoj progresívnych prvkov v oblasti výkonovej elektroniky, so zameraním na efektívny transfer nových poznatkov do elektrických výzbrojí koľajových vozidiel doma i v zahraničí,
 • Slovenský tropický inštitút za mimoriadny prínos vo výskume ochorení a ich liečby, ktoré spôsobujú  najvyššiu morbiditu a spôsobujú najviac úmrtí v rozvojových krajinách, a tým priamemu prepojeniu výskumu a záchrany tisícok ľudských životov, 
 • Oddelenie špeciálnych polymérov a biopolymérov z Ústavu polymérov SAV za syntézu a aplikáciu polymérnych materiálov vhodných pre využitie v biomedicíne pri dizajne umelého pankreasu v liečbe cukrovky a implantovateľného glukózového senzora pre monitorovanie hladiny cukru v krvi diabetického pacienta.


CELOŽIVOTNÉ ZÁSLUHY V OBLASTI VEDY A TECHNIKY

 • Ing. Štefan Mihina, PhD., Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied, 
   za celoživotný prínos pre rozvoj výskumu systémov a technológií chovu hospodárskych zvierat pri zohľadnení ich životných potrieb, pohody a požiadaviek životného prostredia,
 • prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc., z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, za vynikajúce celoživotné dielo v oblasti neurovied, založenie vedeckej školy a systematický rozvoj neurochirurgie v Slovenskej republike, 
 • Ing. Jozef Ševčík, DrSc. z Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, za priekopnícku prácu v oblasti určovania terciárnych štruktúr bielkovín a objasňovania ich funkcie.

 Fotogaléria