Ceny udelené v roku 2009

Dňa 4. novembra 2009 vo večerných hodinách sa v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí v Bratislave konal slávnostný galavečer pri príležitosti udeľovania Ceny podpredsedu vlády a ministra školstva Slovenskej republiky za vedu a techniku za rok 2009.

OSOBNOSŤ VEDY A TECHNIKY

prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.

Matematický ústav SAV
za vynikajúce výsledky pri riešení úloh výskumu a vývoja v SR, najmä v rámci úloh podporovaných APVV a štrukturálnych fondov Centra excelentnosti v oblasti matematických základov kvantových štruktúr

Ing. Peter Líška

VUJE, a.s.
za vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti zvyšovania jadrovej bezpečnosti a ich aplikáciu pri zvyšovaní efektívnosti prevádzky jadrových reaktorov v SR a za osobný prínos pri rozvoji medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce v oblasti jadrovej energetiky

prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc.

Univerzita Komenského Bratislava
za vynikajúce výsledky pri rozvoji a aplikáciách metód kvantovej chémie a výbornú reprezentáciu slovenskej vedy vo svete

OSOBNOSŤ VEDY A TECHNIKY DO 35 ROKOV

Mgr. Judita Lihová, PhD.

Botanický ústav SAV
za výskumnú činnosť prezentovanú v článkoch uverejnených v uznávaných zahraničných karentovaných časopisoch

 Ing. Branislav Zigmund

EVPÚ a.s., Nová Dubnica
za vývoj a implementáciu moderných metód riadenia striedavých bezsnímačových servopohonov a nových kľúčových SW modulov pre mobilné technológie, ich simulačné a experimentálne overenie 

 Doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD.

Univerzita Komenského Bratislava
za významný prínos v oblasti biomedicínskych a environmentálnych aplikácií elektrických výbojov pri atmosférickom tlaku a ich diagnostiky

VEDECKO-TECHNICKÝ TÍM ROKA

Centrum excelentnosti Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy SAV

Za mimoriadne a metodologicky podnetné výsledky práce tímu centra excelentnosti SAV a za originálny interdisciplinárny prístup pri skúmaní problematiky kolektívnych identít

MicroStep spol. s r.o.

za originálne riešenie riadiacich systémov pre stroje na delenie materiálov energolúčovými technológiami

Kolektív Katedry biochémie vedený doc. RNDr. Katarínou Mikušovou, PhD.

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
za príspevok k odhaleniu mechanizmu pôsobenia benzotiazinónov – perspektívnej skupiny látok pre vývoj nových antituberkulotík

CELOŽIVOTNÉ ZÁSLUHY V OBLASTI VEDY A TECHNIKY

prof. PhDr. Damián Kováč, DrSc.

Ústav experimentálnej psychológie SAV
za rozvoj experimentálnej psychológie na Slovensku, etablovanie medzinárodného vedeckého časopisu Studia Psychologica, popularizáciu psychologickej vedy doma i v zahraničí. Vytvorenie integračnej mezoteórie osobnosti a transkulturálneho modelu kvality života

Doc. Ing. Jozef Buday, CSc.

EVPU a.s.
za dlhodobý osobný prínos pri zvyšovaní úrovne aplikovaného výskumu v oblasti elektrotechniky a prehlbovaní výskumnej spolupráce s vysokými školami a SAV

prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD.

Žilinská univerzita
za vytvorenie vedeckej školy medzinárodného významu v oblasti materiálového inžinierstva a medzných stavov materiálov, najmä únavového porušovania konštrukčných materiálov experimentálne zisťovaného pri vysokofrekvenčnom zaťažovaní v oblasti vysokého a ultravysokého počtu cyklov

Fotogaléria

Zdroj: MŠ SR