Ceny udelené v roku 2006

Udeľovanie cien sa konalo v rámci Európskeho týždňa vedy a techniky v Moyzesovej sieni v Bratislave. Ocenení v roku 2006  boli:

Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

Mgr. Mário Ziman, PhD.
Centrum pre výskum kvantovej informácie, Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied

- za štúdium dynamických vlastností kvantového previazania a kvantových kryptografických protokolov

 Ing. Róbert Hudec, PhD.
Katedra telekomunikácií, Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

- za výsledky dosiahnuté v oblasti metód číslicového spracovania obrazu a ich aplikácií v medicíne a doprave a v oblasti systémov a terminálov mobilného zdravotníctva

Ing. Ján Molitoris
ZTS VVU Košice, a.s. 

- za vynikajúce výsledky v oblasti navrhovania riadiacich algoritmov a syntézy progresívnych komunikačných technológii pre on-line diagnostiku robotických systémov

 

Osobnosť vedy a techniky

Prof. RNDr. Jozef Krcho, DrSc.
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského

- za vypracovanie exaktne matematicko-fyzikálne poňatej morfometrickej analýzy georeliéfu uvažovaného vzhľadom na gravitačné pole Zeme a vyjadrenie jeho geometrickej štruktúry definovanej množinou morfometrických veličín 

doc. RNDr. Milada Gajtanská, CSc.
vedúca Katedry fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky, Technická univerzita Zvolen 

- za vynikajúce výsledky v oblasti aplikovaného výskumu a v rámci medzinárodnej spolupráce

Ing. Štefan Boháček, PhD.
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Výskumného ústavu papiera a celulózy 

- za osobný prínos k riešeniu problematiky znižovania  energetickej náročnosti výroby celulózy a papiera, zvýšenie konkurencieschopnosti výrobcov celulózy a papiera a vývoj retenčného činidla na prírodnej báze

 

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

Prof. RNDr. Pavol Koštial, PhD,
riaditeľ Ústavu materiálového a technologického výskumu na Fakulte priemyselných technológií v Púchove

- za vývoj unikátneho zariadenia na diagnostiku teploty a tlaku v pneumatikách CTPA 05 a jeho uplatnenie v priemysle

MUDr. Eva Mitrová, DrSc.
vedúca Národného referenčného centra prionových chorôb, prednostka Ústavu histológie a embryológie Slovenskej zdravotníckej univerzity 

- za systematický rozvoj diagnostiky, prevencie a výskumu prionových chorôb a prioritné vedecké výsledky medzinárodného významu, ktoré trvalo zaradili Slovensko k avantgarde v danej oblasti 

Ing. Leopold Duchovič, CSc.
VIPO, a.s.

- za celoživotný prínos pri podpore rozvoja vedy a techniky v odvetviach gumárenského a spotrebného priemyslu a za koordináciu realizácie výsledkov výskumu v priemyselnej praxi

 

Vedecko-technický tím roka

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy 

- za tvorbu a poskytovanie geopriestorových informácií na báze informačného systému o pôde, registra pôdy Slovenskej republiky a diaľkového prieskumu Zeme pod názvom Pôdny portál Slovenskej republiky

Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity 

- za riešenie úlohy štátneho programu výskumu a vývoja „Konvergencia ICT sietí a služieb v komunikačnej infraštruktúre SR“ v rámci štátneho programu výskumu a vývoja „Budovanie informačnej spoločnosti“

Prvá zváračská, a.s. 

- za vynikajúce dlhodobé výsledky vo výskume a vývoji laserových a elektrónolúčových metód zvárania a prenos výsledkov do priemyselnej praxe doma i v zahraničí

 

Predchádzajúce ročníky ceny ministra školstva za vedu a techniku

http://www.veda-technika.sk/cena/cmssr.htm