Ceny udelené v roku 2005

  • v kategórii Výskum a vývoj

Doc. RNDr. Alexander Sirotkin, PhD., DrSc.
Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra

- za priekopnícke výsledky vo výskume endokrinnej a vnútrobunkovej regulácie základných biologických javov, reprodukčných funkcií hospodárskych zvierat a ich uplatnenie v biológii, poľnohospodárstve, medicíne a v biotechnológii

RNDr. Peter Skyba, CSc.
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice

- za vybudovanie unikátneho experimentálneho zariadenia pre dosahovanie veľmi nízkych teplôt, dosiahnutie rekordnej teploty 50 mikrokelvinov a získanie významných fyzikálnych výsledkov pri štúdiu supratekutého hélia-3 pri týchto teplotách

Doc. Ing. Márius Pavlovič, PhD.
katedra jadrovej fyziky a techniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU, Bratislava

- za medzinárodný prínos vo výskume a vývoji urýchľovačov pre iónovú terapiu a rozvoj nových moderných metód liečby nádorových ochorení
 

  • v kategórii Ucelené dielo vo vede a technike

Prof. MUDr. Zoltán Tomori, DrSc.
Ústav fyziológie, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice

- za budovanie kardiorespiračného výskumu a spánkovej medicíny, za výchova piatich profesorov, dvoch DrSc., 150 publikácií, 4 monografie, 3 učebnica a citačný ohlas 600

PhDr. Eva Kolníkova, DrSc.
Archeologický ústav SAV, Nitra

- za priekopnícke celoživotné dielo v oblasti keltskej a rímskej numizmatiky

Ing. Štefan Kačmáry
ex-generálny sekretár ZPVVO

- za dlhodobý prínos v oblasti výskumu a uplatňovania systémov zvyšovania bezpečnosti prevádzky jadrových elektrární a osobnú angažovanosť pri zdokonaľovaní systému riadenia vedy a techniky na Slovensku
 

  • v kategórii Významné výsledky mladých zamestnancov výskumu a vývoja do 35 rokov

Ing. Marcela Kramárová, PhD.
Katedra fyziológie živočíchov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, SPU, Nitra

- za aktivity spojené s riešením vedeckých projektov a prínos v pedagogickej oblasti – tvorba nových študijných predmetov

Ing. Rastislav Havrila, PhD.
riaditeľ odboru Výskumu a vývoja, EVPÚ a.s., Nová Dubnica

- za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri riešení úlohy vysokonapäťového meniča pre napájanie klimatizácie osobných vozňov

doc. Ing. Ivo Petráš, PhD.
vysokoškolský učiteľ, Fakulta BERG, Technická univerzita, Košice

- za vypracovanie nových metód na nastavenie, analýzu a realizáciu nových typov regulátorov neceločíselného rádu
 

  • v kategórii Prestížna organizácia výskumu a vývoja

VUJE, a.s., Trnava

- za angažovanosť, dosiahnuté výsledky a prezentáciu Slovenska v 5. a 6. rámcovom programe EÚ v časti Euratom

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., Bratislava

- za výskum a liečbu AIDS u detí v krajinách tretieho sveta a výskum tropických chorôb v treťom svete

Ústav polymérov SAV, Bratislava

- za vynikajúce výsledky vo výskume a vývoji nových materiálov na báze syntetických a prírodných polymérov so zlepšenými vlastnosťami a biodegradovateľnosťou, ktoré sa uplatnili v hospodárskej a spoločenskej praxi v SR a zahraničí