Ceny udelené v roku 2004

  • v kategórii Výskum a vývoj

Doc. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Bratislava

- za priekopnícke práce pri určení lokalizácie a funkcií proteínov membránového transportu srdcového svalu za normálnych a patologických podmienok,

Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
Katedra jadrovej fyziky , Fakulta  matematiky, fyzika a informatiky UK, Bratislava,

- za podstatný príspevok k popisu interakcií kozmického žiarenia s látkou a k rozvoju ich aplikácií v geofyzikálnom a kozmickom výskume,

Ing. Vladimíra Papajová
VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina

- za dlhoročnú výskumnú činnosť v oblasti textilu a textilnej chémie, opakovanú koordináciu štátnych výskumných úloh a najmä za úspešné vyriešenie vedecko-technického projektu „Antimikrobiálne vlákna a textílie“.

 

  • v kategórii Ucelené dielo vo vede a technike

Doc. RNDr. Ivan Turek, CSc.
katedra fyziky, Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita

- za vynikajúce celoživotné vedecké a technické dielo a vytvorenie vedeckej školy v oblasti hodnotenia vlastností nových typov náročných optických vlákien a opticky aktívnych materiálov

Prof. MUDr. Jozef Maršala, DrSc.
Neurobiologický ústav SAV, Košice

- za celoživotné vedecké dielo, systematický rozvoj vednej oblasti neurobiológie a vytvorenie školy medzinárodného významu v oblasti funkčnej neuroanatómie

Prof. Ing. Pavel Blaškovitš, DrSc.
vedúci katedry zvárania, Materiálovotechnická fakulta STU, Trnava

- za rozvoj tribológie a povrchového inžinierstva

Ing. Jozef Kuchta, CSc.
programový riaditeľ, EVPÚ, a. s., Nová Dubnica

- za dlhodobý príspevok k rozvoju elektrických strojov, prístrojov, rozvoju progresívnych magnetických materiálov a uplatneniu nových koncepčných riešení modernizovaných elektrovýzbrojí trakčných vozidiel

 

  • v kategórii Významné výsledky mladých zamestnancov výskumu a vývoja do 35 rokov

RNDr. Theodor Pribulla, CSc.
vedecký pracovník IIa., Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica

- za významné výsledky dosiahnuté pri výskume interagujúcich dvojhviezd

RNDr. Erik Sedlák, PhD.
vedúci katedry biochémie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice

- za súbor vedeckých prác, ktorých originálne výsledky predstavujú prínos k pochopeniu termodynamickej stability proteínov

Ing. Branislav Hatala
VUJE, a.s., Trnava

- za vývoj metodiky bezpečnostných analýz pre licencovanie paliva VVER-440 a podiel na  dosiahnutí vysokej úrovne výpočtových analýz pre  slovenské jadrové elektrárne

 

  • v kategórii Prestížna organizácia výskumu a vývoja

Elektrotechnický ústav SAV, Bratislava

- za vynikajúce výsledky vo vede a technike a za presadzovanie výsledkov výskumu a vývoja v hospodárskej a spoločenskej oblasti

ZŤS VVU Košice, a.s.

 - za dlhodobé výsledky vo výskume a vývoji výrobkov ťažkej robotiky a zariadení pre jadrovú energetiku

Katedra materiálového inžinierstva Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

- za originálny výskum degradačných a koróznych mechanizmov zliatin horčíka, ložiskových ocelí a ADI (Austempered Ductile Iron) pri statickom a dynamickom namáhaní v oblasti gigacyklových režimov zaťažovania