28. zasadnutie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

Domov Do pozornosti 28. zasadnutie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

Bratislava, 14.03.2024 – Vo štvrtok sa uskutočnilo 28. zasadnutie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie (RVVTI).

Hlavným bodom rokovania bolo schvaľovanie Predbežného plánu financovania podpory výskumu, vývoja a inovácií na roky 2024 až 2026, ktorý na rok 2024 ráta s grantovými zdrojmi na výskum a inovácie vo výške viac ako 1 mld. EUR. Ako uviedol predseda RVVTI a podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku: „Našim spoločným cieľom je pripraviť ambiciózny a zároveň realistický plán, ktorý zabezpečí predvídateľné plánovanie výziev, grantových schém a projektov, ktoré budú synergicky podporovať výskum, vývoj a inovácie  v SR. Predbežný plán financovania vnímajme ako súčasť skladačky predvídateľného a stabilného prostredia a nástroj strategického plánovania.“ 

Rada sa taktiež venovala pripravovanému Kódexu vedeckej integrity a etiky na Slovensku, ktorý bude predmetom schvaľovania Rady a vlády SR. Jeho cieľom je zvyšovať povedomie a zabezpečiť dodržiavanie etických požiadaviek na výskum a vývoj, ako aj k predchádzať neetickému a nečestnému konaniu v oblasti VaV. Tento kódex bude záväzný pre všetkých odborných vedeckých a akademických pracovníkov v oblasti vedy a výskumu, ako aj pre všetky štátne alebo súkromné organizácie vstupujúce do spolupráce v tejto oblasti.

Okrem schválenia Plánu zasadnutí RVVTI na rok 2024, boli členovia informovaní o stave implementácie Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií.

Kontakt pre viac informácií: 

Radka Lacová 

Komunikačný špecialista VAIA 

radka.lacova@vlada.gov.sk 

+ 421 2 209 25 892