Výzva na predkladanie nominácií na členstvo v Rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie 2024

Domov Do pozornosti Výzva na predkladanie nominácií na členstvo v Rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie 2024

0

Úrad podpredsedu vlády SR vyhlasuje v zmysle čl. 3 ods. 7 štatútu Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie (ďalej len „Rada”) výzvu na predkladanie nominácií na členstvo v Rade, ktorá je hlavným poradným orgánom vlády Slovenskej republiky pre jednotnú tvorbu politiky v oblasti výskumu, vývoja a inovácií[1].

Úlohou expertných členov a členiek rady je nezávisle a odborne dohliadať na plnenie verejného záujmu, ktorým je rozvoj slovenskej ekonomiky a spoločnosti cez efektívnejšiu a adresnejšiu podporu výskumu a inovácií s merateľným dopadom.

Členom/členkou môže byť významný odborník alebo odborníčka v oblasti:

 • výskumu, vývoja a inovácií,
 • inovatívneho podnikania,
 • inovačného manažmentu,
 • rizikového kapitálu alebo
 • tvorby výskumných a inovačných politík.

Návrhy kandidátov/kandidátok na členov/členky rady môžu predkladať akýkoľvek subjekt spadajúci do niektorého z nasledovných sektorov:

 • sektor verejných výskumných inštitúcií,
 • sektor vysokých škôl,
 • podnikateľský sektor,
 • neziskový sektor,
 • štátny sektor vrátane ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy,
 • samospráva
 • zastupujúce, resp. združujúce organizácie v rámci jednotlivých sektorov.

Nominácia sa predkladá najneskôr do 5. augusta 2024 (vrátane) v elektronickej podobe prostredníctvom vyplneného formulára.

Viac informácií a dokumenty

Zdroj: VAIA