Preklenovacie ERC granty

Domov Do pozornosti Preklenovacie ERC granty

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a Európsky inovačný a technologický inštitút vyhlasuje výzvu zameranú na podporu výskumníkov a výskumníčok, ktorí podali žiadosť o grant Európskej rady pre výskum (ERC) a získali hodnotenie minimálne „B“. V rámci tejto výzvy môžu žiadatelia (inštitúcie) požiadať o preklenovací grant pre takýchto výskumníkov a výskumníčky, ktorý im umožní pokračovať vo výskume a zároveň opätovne podať projekt do ERC.

Cieľom výzvy je:

  • podporiť kvalitné projektové zámery, ktoré nezískali financovanie
    v ERC, ale majú potenciál uspieť pri opätovnom podaní,
  • motivovať výskumníkov/výskumníčky pri podávaní žiadostí do ERC. 

Termín otvorenia výzvy: 21.12.2023

Termín uzavretia: 31.10.2024, príp. po vyčerpaní finančných prostriedkov

Viac informácií a dokumenty

Žiadosť sa pred jej predložením vypĺňa v informačnom systéme Plánu obnovy a odolnosti (ISPO), do ktorého sa nahrávajú aj všetky prílohy žiadosti.

ISPO si pre podanie žiadosti vyžaduje registráciu žiadateľa. 

Zdroj: VAIA