Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

 ‭(Skryté)‬ OZNAM

 

 

 SK CRIS – informačný systém pre vedu

 Titulná stránka portálu SK CRIS
SK CRIS informačný systém pre oblasť vedy a výskumu (CRIS = Current Research Information System) obsahuje údaje o projektoch financovaných z verejných zdrojov, o ich výsledkoch, register organizácií výskumu a vývoja, personálnu databázu výskumníkov, administráciu hodnotenia spôsobilosti vykonávať VaV a štatistické zisťovanie výskumno-vývojového potenciálu. 
Viac informácií  

Zber dát Organizácie výskumu a vývoja za rok 2016
Dátum začiatku zberu dát: 3. 4. 2017
Zber dát ukončený (16. 6. 2017)

Prejdite na stránku www.skcris.sk

Registrácia projektov, expertov, hodnotenie spôsobilosti a výzvy na projekty
 

 Aktuality výskumu a vývoja

27. 10. 2017
Zoznam organizácií, ktorým bolo udelené povolenie v zmysle Metodického usmernenia č. 48/2011 pre prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji
24. 10. 2017
za najväčší prínos v oblasti bilaterálnej slovensko-francúzskej vedecko-technickej spolupráce
Oznámenie o víťazovi ceny
24. 10. 2017

Predbežná pozícia MŠVVaŠ SR k príprave 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie
- v slovenskom jazyku
- v anglickom jazyku

 

Predbežná pozícia Prioritnej oblasti 7 Rozvoj vedomostnej spoločnosti Dunajskej stratégie k podpore výskumu a inovácií v dunajskom regióne v nadchádzajúcom období po roku 2020
- v anglickom jazyku

13. 11. 2017
Pozvánka do Univerzitnej knižnice v Bratislave na panelovú diskusiu z cyklu Osobnosti slovenskej politiky dňa 27. 11. 2017.
Pozvánka
16. 11. 2017
Pozvánka na diskusiu s vedeckými pracovníkmi Historického ústavu SAV, 30. 11. 2017 v Univerzitnej knižnici v Bratislave
Pozvánka
20. 11. 2017
Seminár pre pedagógov ZŠ a SŠ, 5. 12. 2017 v Univerzitnej knižnici v Bratislave
Pozvánka

 Novinky v SR a EÚ

Logo Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti
21. 11. 2017
Pozývame vás do novembrovej vedeckej kaviarne, vo štvrtok 30. 11. 2017 o 17.00 hod. privítame prírodovedca a jedného z najznámejších popularizátorov prírody a vedy, doc. Ing. Miroslava Sanigu, CSc., vedeckého pracovníka Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene.
Viac z tejto rubriky
Logo Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti
20. 11. 2017
Pravidelné stretnutie študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy sa bude konať 19. 12. 2017 v Centre VTI SR. Hosťom bude RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD. z Ústavu molekulárnej biomedicíny LF UK
Viac z tejto rubriky
Logo H2020
20. 11. 2017
23. novembra 2017 v Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava
Viac z tejto rubriky
Zobraziť informačný kanál RSS

 Podujatia NCP VaT

 
 titulná stránka NCP VaT

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pôsobí v rámci Centra vedecko-technických informácií SR  ako podporný nástroj v oblasti popularizácie vedy a techniky na celoslovenskej úrovni a smerom k zahraničiu.  

Veda v CENTRE, Vedecká cukráreň a iné podujatia 
Bratislavské podujatia si v čase ich konania môžete pozrieť v živom vysielaní
 Videoarchív

 

 ‭(Skryté)‬ SK CRIS – informačný systém pre VaV

Titulka
V roku 2013 bol uvedený do prevádzky nový informačný systém  pre oblasť vedy a výskumu SK CRIS (CRIS = Current Research Information System).
Systém SK CRIS obsahuje údaje o projektoch financovaných z verejných zdrojov, o ich výsledkoch, ako aj register organizácií výskumu a vývoja a personálnu databázu výskumníkov. Jeho súčasťou je aj administrácia hodnotenia spôsobilosti vykonávať VaV a štatistické zisťovanie výskumno-vývojového potenciálu. 
Viac informácií  
Prejdite priamo  do  SK CRIS: www.skcris.sk  

 ‭(Skryté)‬ Stanoviská

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
vyjadruje stanovisko k:

 • Aktualizovanému predbežnému stanovisku SR k návrhu rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie na roky 2014 – 2020 – program Horizont 2020
  Odkaz na Predbežné stanovisko
  Odkaz na Prílohu
 • Pripravovanému 8. rámcovému programu ES pre výskum, technický rozvoj a demonštračné aktivity a 8. rámcovému programu EURATOM v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy
  Odkaz na dokument v slovenskom jazyku 

 ‭(Skryté)‬ Verejné diskusie


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
vyhlasuje verejné diskusie k:

 ‭(Skryté)‬ FORT


Logo projektu FORT  Logo Central Europe - European Union

CVTI SR sa od mája 2011 spolupodieľa na implementácii medzinárodného projektu FORT spolufinancovaného z ERDF v rámci Operačného programu Stredná Európa. Projekt je zameraný na podporu výskumu a technologických aplikácií.

Vyhodnotenie Súťaže inovatívnych myšlienok 2013

Vyhodnotenie Súťaže inovatívnych myšlienok 2012 

 

 ‭(Skryté)‬ Medzinárodná konferencia


Medzinárodná konferencia
v rámci projektu
 Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja
na  Slovensku - prístup k elektronickým informačným zdrojom.
dňa: 23. 4. 2009

 ‭(Skryté)‬ CRZP

Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác (CRZP)
Informácie týkajúce sa spracovania, kontroly originality, registrácie, uchovávania a sprístupňovania záverečných prác vypracúvaných na univerzitách a vysokých školách v Slovenskej republike nájdete na stránke www.crzp.sk.


 Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Logo Týždňa vedy a techniky na Slovensku

 Týždeň vedy a techniky na Slovensku
sa bude konať v dňoch 6. – 12. 11. 2017

 ‭(Skryté)‬ Informačný systém

Informačný systém výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z.z. obsahuje základné údaje o výskumnom a vývojovom potenciáli Slovenska za roky 2000 - 2008:

 • viac ako 600 organizácií z oblasti vedy a výskumu
 • charakteristika 3836 projektov
 • údaje o takmer 1000 expertoch zo všetkých vedných odborov
 • charakteristika viac ako 3000 laboratórií a zariadení slúžiacich pre vedu a výskum

Vstup do databázy >>

 

 Podujatia MŠVVaŠ SR

ZačiatokNázovMiesto konania
Archív

 Ocenenia

 Prevádzka portálu

  Logo Centra vedecko-technických informácií SR

 Portál prevádzkuje

Centrum vedecko-technických informácií SR

 kontakt

 Korektné zobrazenie portálu je garantované iba pomocou prehliadača Internet Explorer

ZačiatokNázovMiesto konania
Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR