Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na vytvorenie kompetenčných centier kybernetickej bezpečnosti

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na vytvorenie kompetenčných centier kybernetickej bezpečnosti

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v rámci realizácie Plánu obnovy a odolnosti SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na vytvorenie kompetenčných centier kybernetickej bezpečnosti.

Účelom výzvy je zriadenie najmenej troch kompetenčných centier v oblasti kybernetickej bezpečnosti na vysokých školách. Ich cieľom bude vzdelávať a poskytovať odborné znalosti pre verejný a súkromný sektor a vytvorenie programu vzdelávania a zvyšovania povedomia o kybernetickej bezpečnosti pre pracovníkov verejnej správy, vrátane doplnkového vzdelávania špecialistov v oblasti kybernetickej bezpečnosti (ako celoživotného vzdelávania).

Oprávnenými žiadateľmi sú verejné a štátne vysoké školy na území SR.

Uzávierka výzvy je 31.7.2024.

Cieľom výzvy je vytvorenie kompetenčných centier kybernetickej bezpečnosti (ďalej aj „kompetenčné centrá“ alebo „KC“) zo strany akademického sektora. Tieto kompetenčné centrá budú realizovať nasledujúce činnosti:

  1. zariadenie a vybavenie kompetenčného centra,
  2. tvorba metodík a vzdelávacích materiálov pre účely vzdelávania v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ďalej aj „KIB“), 
  3. príprava materiálov a dokumentácie v oblasti KIB, 
  4. výskumná činnosť, 
  5. expertná činnosť, 
  6. celoživotné vzdelávanie,
  7. zvyšovanie odbornosti personálnych kapacít a certifikácia lektorov,
  8. spolupráca so zahraničím,
  9. odborné poradenstvo,
  10. ďalšie súvisiace aktivity.

Viac informácii

Zdroj: ISPO