Výzva: NISPEZ V – Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja – prístup k elektronickým informačným zdrojom

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR Výzva: NISPEZ V – Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja – prístup k elektronickým informačným zdrojom

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR vyhlásilo novú výzvu z Programu Slovensko pre národný projekt názvom NISPEZ V – Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja – prístup k elektronickým informačným zdrojom.

Výzva je zameraná na podporu optimalizácie, rozvoja a modernizácie výskumnej infraštruktúry.

Strategickým cieľom je vytvoriť podmienky pre dobudovanie a optimalizáciu výskumnej infraštruktúry na Slovensku na európsku úroveň, a to najmä zabezpečením kontinuity prístupov do svetového elektronického vedeckého obsahu pre organizácie výskumu a vývoja na Slovensku. Prístup týchto organizácií k svetovému vedeckému obsahu od renomovaných vydavateľov je nevyhnutným predpokladom zvyšovania kvality vedy na Slovensku.

Národný projekt zabezpečí koordinovaný prístup k elektronickým  informačným zdrojom pre výskum a inovácie na Slovensku, ich efektívne využívanie a tiež zabezpečí prístup k publikovaniu v režime otvorenej vedy v renomovaných vydavateľstvách a časopisoch v súlade so strategickými dokumentami na národnej a európskej úrovni, predovšetkým v súlade s Národnou stratégiou výskumu, vývoja  inovácií 2030 a jej Akčným plánom.

Národný projekt nadväzuje na výsledky dosiahnuté implementáciou národných projektov NISPEZ (Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku), NISPEZ II (Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II), NISPEZ III (Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom III) v programovom období 2007 – 2013 v rámci Operačného programu Výskum a vývoj a národného projektu NISPEZ IV (Informačný systém výskumu a vývoja – prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií) v programovom období 2014 – 2020 v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Význam a prínos národného projektu, v nadväznosti na výsledky a výstupy dosiahnuté v predchádzajúcich  programových  obdobiach, spočívajú v zvýšení vedeckej a inovačnej aktivity slovenskej vedy. Prostredníctvom bibliometrických  a scientometrických databáz sú organizácie schopné vyhodnocovať a usmerňovať svoje vedecké a inovačné smerovanie podľa najnovších i dlhodobých trendov vo svete. Informácie obsiahnuté v uvedených databázach umožňujú zároveň nadväzovať kontakty s partnerskými inštitúciami doma a vo svete.

Projekt bude realizovať Centrum vedecko-technických informácií SR. Maximálna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je 51 741 734,99 EUR zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu.

Vyhlásenie výzvy: 19. 3. 2024

Uzávierka výzvy: 31. 12. 2024

Viac informácií o výzve   

Zdroj: MŠVVaM SR