Škola užívateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia 2024 „SFEL2024“

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR Škola užívateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia 2024 „SFEL2024“

European XFEL v Hamburgu, najvýkonnejší rtg. laser na svete, bol uvedený do činnosti v Hamburgu od 1.9.2017, pričom už sú pravidelne zverejňované výzvy na podávanie projektov na realizáciu experimentov. Slovenská republika má v spoločnosti European XFEL GmbH významné postavenie akcionára a aj preto je jedným zo zámerov školy SFEL2024 informovať slovenskú vedeckú komunitu nielen o najnovšom vývoji v XFEL, ale najmä o spôsobe prípravy na realizáciu experimentov za účasti pozvaných zahraničných odborníkov.

Podujatie prebehne od 14. do 18. októbra 2024 v priestoroch Hotelu Sorea Máj v Liptovskom Jáne.

Cieľom SFEL2024 je rozvíjať formovanie slovenskej výskumnej a vývojovej komunity pri využívaní röntgenových laserov, európskych synchrotrónových a neutrónových zdrojov a zabezpečiť prepojenie slovenskej výskumnej komunity s medzinárodnými vedeckými tímami, ktoré budú využívať tieto zariadenia ako: XFEL, ESRF Grenoble, DESY Hamburg, ILL Grenoble. Projekt SFEL2024 má ambíciu byť účinným nástrojom na prezentáciu úspešných príkladov transferu poznatkov vedy do praxe.

Program školy bude zameraný na oboznámenie sa s vybranými experimentálnymi technikami, ktoré využívajú významné FEL zdroje, zdroje synchrotrónového a neutrónového žiarenia. Zvýšená pozornosť bude venovaná neutrónovému rozptylu, zobrazovacím technikám, biologickým a materiálovým aplikáciám. Prenos skúseností a poznatkov od renomovaných zahraničných aj domácich pozvaných expertov na účastníkov SFEL2024 bude realizovaný formou pozvaných plenárnych prednášok, kratších ústnych referátov a príspevkami vo forme posterov.

Registrácia účastníkov: 1.08. – 10.09. 2024

Viac informácií

Zdroj: NCPVaT