Nová výzva Ministerstva životného prostredia

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR Nová výzva Ministerstva životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlasuje Výzva č.2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameraná na podporu dekarbonizácie priemyslu č. 04I01-18-V02 na predkladanie žiadostí  o poskytnutie prostriedkov.

Cieľom a účelom výzvy je podpora investícií na ochranu životného prostredia v podobe znižovania emisií skleníkových plynov v odvetviach priemyselnej výroby nákladovo-efektívnym spôsobom v súlade s národnými cieľmi Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 – 2030 a Nízkouhlíkovou stratégiou rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. Z celkového cieľa znížiť emisie skleníkových plynov o 1 369 917 ton ekvivalentu CO2 do roku 2026 sa v rámci Schémy štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti dosiahne zníženie aspoň o 1 232 926 ton ekvivalentu CO2.

Dátum vyhlásenia výzvy: 30. 5. 2024

Dátum uzavretia výzvy: 30.07.2024 23:59:00

Kompletné informácie a dokumenty

Zdroj: ispo.planobnovy.sk