Konferencia DIM 2024 Dopravná infraštruktúra v mestách – smart riešenia

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR Konferencia DIM 2024 Dopravná infraštruktúra v mestách – smart riešenia

Cieľom konferencie Dopravná infraštruktúra v mestách (DIM 2024) je výmena skúseností v oblasti dopravných problémov miest a obcí. Narastajúce dopravné požiadavky v spojení s dlhodobo zanedbávanými problémami neposkytujú adekvátne možnosti trvalo udržateľného rozvoja bez rozsiahlych stavebných a technologických opatrení s priamym vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo. Konferencia bude zameraná na riešenie aktuálnych požiadaviek na dopravnú infraštruktúru miest a ich okrajových častí, vyplývajúcich zo zmien migračných návykov obyvateľstva. Bude sa venovať parkovacej politike a jej dopadom na prepravné vzťahy i možnostiam a rizikám využitia alternatívnych pohonov. Súčasťou konferencie bude diskusné fórum s predstaviteľmi MD SR a samosprávy.

V samostatných blokoch budú prebiehať diskusie o nových normách na projektovanie ciest a miestnych ciest, parkovacej politike i možnostiach uplatnenia moderných technológií.

Kedy: 2. – 3. októbra 2024

Kde:  Žilinska univerzita v Žiline, miestnosť AR1, Univerzitná 8215/1, Žilina

Termín pre prihlasovanie príspevkov:

Zaslanie abstraktu príspevku: do 15. 7. 2024
Potvrdenie prijatia abstraktu: do 9. 8. 2024
Zaslanie príspevku: do 16. 9. 2024

Termín pre prihlasovanie účasti:

Registrácia prihlášok: priebežne
Úhrada vložného: do 18. 9. 2024

Tematické okruhy konferencie

  • Doprava v meste
  • Parkovanie
  • Udržateľný rozvoj miest

Web podujatia

Zdroj: NCPVaT