ERC Visiting granty

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a Európsky inovačný a technologický inštitút vyhlasuje výzvu na podporu najlepších výskumníkov pracujúcich vo výskumných organizáciách na Slovensku, ktorí plánujú predkladať projekty vo výzvach Európskej rady pre výskum (ERC) a prostredníctvom podpory im umožniť  spoluprácu s držiteľmi ERC grantov pri príprave vlastného projektu.

Podpora v rámci výzvy umožní získať prostriedky mechanizmu prostredníctvom domovskej výskumnej organizácie, v ktorej sú výskumníci zamestnancami, pre účel pobytu výskumníka u držiteľa ERC grantu s cieľom získať skúsenosti a zručnosti na prípravu a podanie vlastného kvalitného ERC projektu. Výzva je zameraná na posilnenie účasti výskumníkov vo výzvach ERC a zvýšenia kvality podávaných projektov.

Termín otvorenia výzvy:

  • 21. 12. 2023  – vyhlásenie prvého hodnotiaceho kola,
  • 6. 6. 2024 – vyhlásenie druhého kola výzvy,
  • 5. 6. 2025 – vyhlásenie tretieho kola výzvy.

Termín uzavretia:

  • 29. 2. 2024 – uzávierka prvého hodnotiaceho kola,
  • 26. 9. 2024 – uzávierka druhého hodnotiaceho kola,
  • 25. 9. 2025 – uzávierka tretieho hodnotiaceho kola,

alebo v prípade skoršieho vyčerpania finančných prostriedkov na výzvu.

Oprávnení žiadatelia: 
výskumné organizácie a výskumné infraštruktúry, ktorým poskytnutie prostriedkov mechanizmu nepredstavuje štátnu pomoc, t. j. subjekty, ktoré nepredstavujú podnik v zmysle čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ (v súvislosti s projektom nebudú vykonávať hospodárske činnosti).

Žiadosť sa pred jej predložením vypĺňa v informačnom systéme Plánu obnovy a odolnosti (ISPO), do ktorého sa nahrávajú aj všetky prílohy žiadosti.

ISPO si pre podanie žiadosti vyžaduje registráciu žiadateľa. 

Viac informácií a dokumenty

Plné znenie výzvy

Podať žiadosť

Zdroj: VAIA