Aktualizovaná verzia súčasného programu Horizont Európa a možnosť spätnej väzby na rok 2025

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR Aktualizovaná verzia súčasného programu Horizont Európa a možnosť spätnej väzby na rok 2025

Aktualizácia pracovného programu na roky 2023-2024

Aktualizovaná verzia súčasného hlavného pracovného programu pre program Horizont Európa obsahuje zmeny ako aj nové informácie pre výzvy na rok 2024 a už aj niektoré nové prvky pre rok 2025.

Hlavné zmeny pracovného programu na roky 2023-2024 zahŕňajú:

  • V časti Pracovný program MarieSkłodowska-Curie Actions (MSCA) sú teraz uvedené upravené termíny výziev na rok 2024:
    • Výzva na postdoktorandské štipendiá MSCA 2024 sa otvára 23. 4. 2024 a uzatvára 11. 9. 2024.
    • Výzva MSCA COFUND sa otvára 23. 4. 2024 a uzatvára 26. 9. 2024.
  • Okrem toho sa pre výzvy MSCA na rok 2024 plánuje zvýšenie rozpočtu pre všetky položky financovania v porovnaní s poslednými výzvami. Medzi ďalšie zmeny patrí zvýšenie príspevkov MSCA.
  • Časť pracovného programu o misiách EÚ obsahuje nové témy na rok 2024 pre každú misiu, ako aj Nový európsky Bauhaus a ďalšie prierezové činnosti.
  • V oddieloch pracovného programu pre tematické klastre 1 – 6 boli aktualizované jednotlivé témy na rok 2024 a bolo pridaných niekoľko nových tém na rok 2024, napríklad Európsky cloud kultúrneho dedičstva (klaster 2) a umelá inteligencia (klaster 4).
  • Aktualizovaný pracovný program obsahuje aj jednotlivé nové témy a „Iné akcie“ na rok 2025, ktoré majú sprievodný charakter alebo súvisia s prebiehajúcimi činnosťami (napríklad financovanie expertných skupín a konferencií, ako aj CSA na prípravu partnerstiev).
  • Programová časť Widening a posilňovanie ERA teraz obsahuje aj výzvy na predkladanie návrhov na rok 2025 pre Teamingfor ExcellenceERA Fellowships a niektoré menšie zmeny vo výzvach na rok 2024.

 

Druhý strategický plán programu Horizont Európa na roky 2025 – 2027 bol uverejnený v marci tohto roku a tvorí strategický základ pre zostávajúce výzvy v programe Horizont Európa.

Na zostávajúce programové obdobie sa plánuje jednoročný pracovný program na rok 2025, po ktorom bude nasledovať posledný dvojročný pracovný program na roky 2026 – 2027.

Možnosť spätnej väzby k pracovnému programu Horizont Európa 2025

Spätná väzba k pracovnému programu Horizont Európa 2025 sa zbiera na úrovni cieľov alebo misií, ktoré zodpovedajú šiestim klastrom programu Horizont Európa, výskumným infraštruktúram, európskym inovačným ekosystémom, piatim misiám EÚ a prierezovým činnostiam a novému nástroju Nový európsky Bauhaus.

Na štruktúrovanie príspevkov útvary Komisie poskytli orientačný dokument pre každý cieľ a misiu, v ktorom sa uvádzajú očakávané vplyvy a výsledky činností, ktoré sa majú financovať v roku 2025.

Pracovným programom 2025 sa budú realizovať kľúčové strategické smerovanie stanovené v strategickom pláne programu Horizont Európa na roky 2025 – 2027. Keďže pracovný program 2025 pokrýva obdobie a rozpočet jedného roka, zamerania pracovného programu nepokrývajú celý rozsah strategického plánu.

Odpovede zozbierané počas tejto možnosti spätnej väzby prispejú k procesu spoluvytvárania tém v pracovnom programe na rok 2025. Všetky prijaté podnety budú zvážené a implementované v čo najväčšej možnej miere. Konečným výsledkom bude prijatie pracovného programu na rok 2025 začiatkom budúceho roka.

Respondenti sa do prieskumu môžu zapojiť do 6. mája 2024.

Zdroj