Výzva na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR Výzva na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou

Logo VAIAÚrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ Komponentu 10 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 2: Posilnenie vzťahov s diaspórou, podpora občianskych iniciatív vyhlasuje výzvu na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou.

Cieľom výzvy je posilniť vzťahy a rozvíjať siete so Slovákmi v zahraničí najmä s príslušníkmi novej diaspóry, zvýšiť pravdepodobnosť ich návratu domov a využiť ich know-how na modernizáciu Slovenska. Cieľom nie je brzdiť pohyb vysokokvalifikovaných pracovníkov, ale skôr podporovať “obeh mozgov”. Výzva je zameraná na podporu organizovania podujatí na Slovensku a v zahraničí, kde žije slovenská diaspóra.

Termín otvorenia výzvy: 31. 8. 2023

Termín uzavretia: 30. 11. 2023

Oprávnení žiadatelia:

 •  Neziskové organizácie v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov;
 • Nadácie v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ;
 • Neinvestičný fond v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona NRSR č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov ;
 • Združenie založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov ;
 • Záujmové združenia právnických osôb a združenia fyzických a právnických osôb založené podľa § 20i ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;
 • Verejné vysoké školy v zmysle § 2 ods. 2, písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení́ neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“);
 • Štátne vysoké školy v zmysle § 2 ods. 2, písm. b) zákona o VŠ;
 • Súkromné vysoké školy v zmysle § 2 ods. 2, písm. c) zákona o VŠ;
 • Verejné výskumné inštitúcie v zmysle zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení́ neskorších predpisov;
 • Slovenská akadémia vied v zmysle zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení́ neskorších predpisov;
 • Právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Dátum vzniku žiadateľa musí byť najneskôr k 1. 1. 2022 vrátane. Za dátum vzniku sa považuje dátum uvedený v príslušnom registri. V prípade, ak žiadateľ vznikne po tomto termíne, bude považovaný za neoprávneného.
Sídlo žiadateľa musí byť v Slovenskej republike.

Žiadosť sa pred jej predložením vypĺňa v informačnom systéme Plánu obnovy a odolnosti (ISPO), do ktorého sa nahrávajú aj všetky prílohy žiadosti.

ISPO si pre podanie žiadosti vyžaduje registráciu žiadateľa. 

Plné znenie výzvy

Viac informácií a dokumenty 

Podať žiadosť

Zdroj: VAIA