Archív stránok riešiteľov

Domov Veda v SR Archív stránok riešiteľov

1. ŠP - Budovanie informačnej spoločnosti

2. ŠP - Kvalita života - zdravie, výživa, vzdelávanie

 • Genomika nádorových ochorení pre zdravšiu populáciu ľudí
 • Genomika kardiovaskulárných ochorení pre zdravšiu populáciu ľudí
 • Genomika prenosných ochorení pre zdravšiu populáciu ľudí a zvierat
 • Ekologizácia a ekonomická racionalizácia primárnej rastlinnej produkcie
 • Ekologizácia a ekonomická racionalizácia primárnej živočíšnej produkcie
 • Potraviny – Kvalita a bezpečnosť
 • Kvalita, bezpečnosť a funkčnosť primárnych potravinových zdrojov
 • Vplyv stavebných materiálov a konštrukcií na kvalitu života
 • Vplyv geologických faktorov na kvalitu života
 • Výživa a zdravie vo výchove a vzdelávaní

3. ŠP - Rozvoj progresívnych technológií pre výkonnú ekonomiku

 • Sofistikované procesy a produkty podporujúce exportnú výkonnosť odvetvia elektrotechniky SR
 • Strojnotechnologické výrobné systémy zvyšujúce konkurenčnú schopnosť gumárenského priemyslu SR
 • Progresívne chemické materiály hlavne na báze obnoviteľných surovín a odpadov
 • Progresívne technológie a automatizované komplexy podporujúce rozvoj strojárenstva pre konkurencieschopnú priemyselnú výrobu
 • Zvýšenie produkčnej výkonnosti producentov biologicky aktívnych látok

4. ŠP - Uplatnenie progresívnych princípov výroby a premien energie

 • Výrobné zdroje elektrickej energie a premeny energií
 • Vplyv trhového prostredia na prenosy a premeny elektrickej energie

5. ŠP - Využívanie domácich surovín a zdrojov

6. ŠP - Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti

 • Vonkajšie a vnútorné podmienky formovania politického systému na Slovensku
 • Regionálna diferenciácia, regionálny rozvoj v SR v kontexte integračných dosahov
 • Transformácia sociálneho systému na Slovensku, stav, výsledky, riziká narušenia sociálnej súdržnosti a modely riešenia
 • Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti
 • Právne vedy a ich prínos k analýze procesu transformácie v podmienkach integrácie do EÚ
 • Globalizácia, integrácia a zavŕšenie transformácie - určujúce smery hospodárskeho rozvoja Slovenska a vytváranie ekonomických predpokladov modernizácie slovenskej spoločnosti
 • Ideové zdroje a línie slovenskej politiky
 • Národ, národnosti a etnické skupiny v transformujúcej sa spoločnosti
 • Výskum ekonomických a sociálnych dôsledkov adaptácie agropotravinárskeho sektora a vidieka SR na podmienky európskej integrácie a globalizácie

7. ŠP - Rozvoj osobnosti a talentu mladých zamestnancov a doktorandov výskumu a vývoja do 35 rokov

 • Adaptácia srdca na patologické podmienky (regulačné mechanizmy)
 • Ochrana a záchrana historických pamiatok na Slovensku ako integrálna súčasť európskeho kultúrneho dedičstva (koncepcia a realizácia)
 • Transgenéza a klonovanie hospodárskych zvierat pre cielenú produkciu biologicky aktívnych látok
 • Zlepšovanie kvality a využívania elektrickej energie v priemyselných, trakčných a všeobecných aplikáciách (nové topológie a stratégie vývoja)
 • Alternatívne cesty k náhrade antibiotík – ovplyvňovanie fyziológie trávenia hospodárskych zvierat
 • Molekulárna patogenéza novo sa objavujúcich antropozoonóz na Slovensku
 • Genomický a proteomický prístup ku kvantifikovaniu DNA patogénov v primárnych potravinových zdrojoch
 • Archivácia sociálnych dát a jej využitie v medzinárodných komparatívnych výskumoch
 • Transformácia identít v súčasnom a historickom kontexte Slovenska so zreteľom na integračné procesy
 • Nové materiály a technológie v konštrukcii strojov a zariadení
 • Komunikačné siete a služby budúcich generácií
 • Skvalitnenie vzdelanostnej úrovnej tvorivých (kreatívnych)  pracovníkov priemyslu, výskum nových metodológií zabezpečujúcich zvýšenie konkurencieschopnosti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu
 • Zlepšenie spoločenského uznania mladých vo výskume
 • Príčiny nízkeho záujmu mladých o výskum na Slovensku
 • Zlepšenie spoločenského uznania mladých vo výskume
 • Analýza bytovej situácie interných doktorandov výskumu a vývoja do 35 rokov a návrh na jej zlepšenie

8. ŠP -  Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktrúry výskumu a vývoja

9. ŠP - Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti

10. - ŠP - Budovanie informačnej spoločnosti