Rada EÚ dopĺňa legislatívny rámec EÚ v oblasti výskumu

Domov Veda v EÚ Novinky vedy a techniky v EÚ Rada EÚ dopĺňa legislatívny rámec EÚ v oblasti výskumu

Rada EÚ prijala dňa 10. mája 2021 súbor právnych aktov zameraných na doplnenie právneho rámca týkajúceho sa programu Horizon Europe, rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie na roky 2021 – 2027.

Ide o tieto právne akty:

  • rozhodnutie, ktorým sa zriaďuje osobitný program na vykonávanie programu Horizon Europe, v ktorom sa stanovujú operačné ciele a druhy činností plánované na vykonávanie programu Horizon Europe;
  • nariadenie o programe Euratomu, ktorým sa dopĺňa program Horizon Europe, aby sa zabezpečilo pokračovanie jadrového výskumu a odbornej prípravy s dôrazom na neustále zlepšovanie jadrovej bezpečnosti, fyzickej ochrany a ochrany pred žiarením;
  • zmeny nariadenia o Európskom inovačnom a technologickom inštitúte (EIT) zamerané najmä na posilnenie finančnej udržateľnosti a otvorenosti znalostných a inovačných spoločenstiev;
  • rozhodnutie o strategickom inovačnom programe Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT), ktorým sa stanovujú prioritné oblasti a stratégia EIT na roky 2021 – 2027, a to vymedzením cieľov, kľúčových akcií, spôsobu fungovania, očakávaných výsledkov a potrebných zdrojov EIT.

Tlačová správa Rady EÚ

Viac informácií:

Rozhodnutie Rady, ktorým sa zriaďuje osobitný program na vykonávanie programu Horizon Europe

Nariadenie Rady o programe Euratom, ktorým sa dopĺňa program Horizon Europe

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o Európskom inovačnom a technologickom inštitúte

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o strategickom inovačnom programe (SIP) Európskeho inovačného a technologického inštitútu

Zdroj: SLORD