Odporúčanie o zvýšení bezpečnosti výskumu a Závery o hodnotení programu Horizont 2020

Domov Veda v EÚ Novinky vedy a techniky v EÚ Odporúčanie o zvýšení bezpečnosti výskumu a Závery o hodnotení programu Horizont 2020Rada EÚ prijala 23. mája 2024 odporúčanie o zvýšení bezpečnosti výskumu, a to najmä riešením bezpečnostných rizík vyplývajúcich z medzinárodnej výskumnej spolupráce v meniacom sa geopolitickom kontexte. Sektor výskumu a inovácií je v tomto ohľade vzhľadom na svoju prirodzenú otvorenosť a internacionalizáciu obzvlášť zraniteľný.

Za identifikované bezpečnostné riziká sa považuje nežiaduci prenos poznatkov a technológií, zasahovanie zo zahraničia a porušovanie etiky alebo integrity.

V odporúčaní Rady sa uvádzajú konkrétne kroky a opatrenia, ktoré majú členské štáty a Komisia prijať na zvýšenie bezpečnosti výskumu, pričom východiskovým bodom je jasná a naliehavá potreba zvyšovania informovanostibudovania odolnosti výskumných a akademických pracovníkov v celej Európe.

Hoci odporúčanie Rady EÚ je nezáväzné, vysiela signál o kľúčových zásadách, akými je akademická sloboda, inštitucionálna autonómia, proporcionalitanediskriminácia smerom k výskumnej komunite a Európskej komisii.

Rada EÚ okrem iného schválila aj závery o hodnotení ex post programu Horizont 2020. Závery predstavujú reakciu členských štátov na hodnotiacu správu ex post, ktorú Komisia publikovala v januári 2024. Cieľom záverov je poskytnúť politické usmernenie v súvislosti s prípravou nasledujúceho 10. rámcového programu pre výskum a inovácie (FP10) na obdobie rokov 2028 – 2034.

V záveroch sa potvrdzuje ústredná úloha rámcového programu pri podpore výskumu a inovácie na úrovni EÚ a zdôrazňuje sa jeho vedecký, spoločenský a hospodársky rozmer. Závery pripomínajú aj potrebu synergií s inými európskymi programami a s vnútroštátnymi a regionálnymi fondmi a vyzýva sa v nich na zlepšenie spätnej väzby pri tvorbe politík a na lepšie zosúladenie rámcového programu s Európskym výskumným priestorom.

V záveroch sa tiež konštatujú značné rozdiely v miere účasti a úspešnosti naprieč krajinami a vyzýva sa na preskúmanie účinnejšieho prístupu, ktorý by podporoval širšiu účasť.

Závery sa napokon zaoberajú otázkami vykonávania rámcového programu a potrebou ďalej optimalizovať monitorovaniehodnotenie jeho dlhodobých účinkov. Okrem iného závery apelujú na ďalšie znižovanie administratívneho zaťaženia a lepšie šírenie výsledkov výskumu.
 

Viac informácií

Zdroj SLORD