Oponentúry za rok 2020

Priebežné oponentúry za rok 2020

projektov výskumu a vývoja podporených v rámci výzvy stimulov

pre výskum a vývoj č. 2018/7838:1-26C0 z 21. septembra 2018

V súlade s § 11 ods. 2 zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov pripravuje Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVaŠ SR“) kontrolu použitia stimulov pre výskum a vývoj (ďalej len „stimuly VV) podporených v rámci výzvy č. 2018/7838:1-26C0 z 21. septembra 2018. Na základe Smernice č. 64/2020 o postupe pri výkone doplňujúcej kontroly stimulov VV sa kontrola použitia stimulov VV uskutoční formou priebežných oponentúr.

Priebežné oponentúry za rok 2020 sa uskutočnia telekonferenčne.

Harmonogram oponentúr je nasledovný: 

Dátum
priebežnej oponentúry
Prijímatelia stimulov VV
9:00-11:00 12:00 – 14:00 15:00 – 17:00
11.10.2021 - pondelok Beset,spol.s r.o. EVPÚ, a.s. BIOMIN, a.s.
12.10.2021 - utorok Datavard, s.r.o. Biomedical  Engineering , s.r.o. IPESOFT spol. s r.o.
13.10.2021 - streda MABPRO,a.s. Martinské centrum imunológie, s.r.o. MATADOR Industries, a.s.
14.10.2021 - štvrtok MERCHANT, s.r.o. MicroStep, spol. s r.o. PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
15.10.2021 - piatok SMARTRONIC, s.r.o. SOLMEA s.r.o.  
18.10.2021 - pondelok TNtech, s.r.o. WINDOWGLASS, s.r.o.  

MŠVVaŠ SR si vyhradzuje právo na zmenu termínu a miesto konania oponentúr.