Záväzná metodika riadenia, financovania a hodnotenia podpory výskumu, vývoja a inovácií

Domov Do pozornosti Záväzná metodika riadenia, financovania a hodnotenia podpory výskumu, vývoja a inovácií

Logo VAIA

Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie schválila 18. septembra 2023 Záväznú metodiku s účinnosťou od 25. septembra 2023. 

Metodika upravuje pravidlá grantového financovania VVaI a jej cieľom je zjednotiť spôsob prípravy, zverejňovania a hodnotenia výziev, podávania a hodnotenia žiadostí a monitorovania projektov

Metodika predovšetkým:  

  • zavádza predbežný plán financovania VVaI,
  • zjednocuje Opisy projektov a jednoznačne ich prepája na hodnotenie projektov, 
  • zjednocuje spôsob hodnotenia žiadostí naprieč rôznymi poskytovateľmi, 
  • zavádza nový spôsob hodnotenia projektov, a to po vzore najlepšej praxe na úrovni Európskej komisie, 
  • podstatne zvyšuje zahraničné hodnotenie žiadostí, 
  • zavádza priebežné odborné hodnotenie projektov a ex post evaluáciu výziev a projektov. 

Viac informácií 

Kompletné znenie Záväznej metodiky

Zdroj: VAIAq