Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner
Domov > Vesmír a Slovenská vesmírna politika > Stránky > default.aspx  

Domov 

CIP > Domov > Vesmír a Slovenská vesmírna politika
 

Slovenská vesmírna politika 

Slovenská republika sa podieľa na vesmírnych aktivitách v medzinárodnom meradle v rámci Európskej únie i Európskej vesmírnej agentúry.

Vesmír patrí medzi prioritné oblasti záujmu Európskej únie (EÚ) s veľkým politickým, bezpečnostným, vedeckým a ekonomickým potenciálom. EÚ venuje osobitnú pozornosť problematike vesmíru, o čom svedčí aj zriadenie Vesmírneho programu Únie a Agentúry Európskej únie pre vesmírny program, so sídlom v Prahe. Vesmírny program Únie spája všetky existujúce aj nové aktivity EÚ v oblasti vesmírnej politiky pod jednu strechu, čím umožňuje účinne prispievať k plneniu priorít európskej agendy.

Pri implementácii európskej vesmírnej politiky zohráva nenahraditeľnú úlohu najmä Európska vesmírna agentúra (European Space Agency – ESA) – medzinárodná výskumná a vývojová organizácia, ktorú v súčasnosti tvorí 22 členských krajín a patrí medzi najvýznamnejšie vesmírne agentúry sveta.

Vesmírny výskum a využívanie vesmíru predstavujú špičkovú oblasť vývoja sofistikovaných technológií v rôznych odvetviach, vrátane výroby pokročilých materiálov, biotechnológií, informačných a komunikačných systémov, ako aj sledovania environmentálnych zmien. Slovenská republika má vo vesmírnych aktivitách bohaté skúsenosti a tradície.

Spolupráca SR s ESA začala v roku 2010 podpísaním základnej rámcovej Dohody o spolupráci (tzv. „Cooperation agreement“). Dňa 16. februára 2015 bola podpísaná Zmluva o európskom spolupracujúcom štáte medzi SR a ESA (tzv. „European Cooperating State Agreement“) a plán jej finančného plnenia tzv. PECS Charter, na základe ktorého sa SR zúčastňovala v rokoch 2016 – 2022 programu PECS (Plán pre európske spolupracujúce štáty).

V rámci tejto spolupráce bolo na implementáciu odporučených celkovo 68 projektov (v rámci otvorených výziev PECS i tzv. Top-down výziev). Celkový finančný príspevok SR do ESA za toto obdobie činil 14,5 mil. €, z čoho sa približne 80% vrátilo na Slovensko vo forme zakázok pre slovenské entity. Riešenia týchto projektov, zameraných na špičkový vesmírny výskum, prispievajú k rozvoju a diverzifikácii malých a stredných podnikov a vzniku start-upov. Ich výsledky napomohli vzniku inovatívnych riešení a tvorbe produktov v oblasti vesmírneho softvéru, hardvéru a vesmírnych aplikácií.

Od 13. októbra 2022 je Slovensko pridruženým členom ESA. Pridružené členstvo (Associate Membership) SR v ESA bolo odsúhlasené v Národnej rade Slovenskej republiky 6. októbra 2022 a zmluva o pridružení bola ratifikovaná prezidentkou SR 12. októbra 2022. Pridružené členstvo bude trvať počas nasledujúcich 7 rokov a nahrádza obdobie spolupráce v rámci programu PECS (Plán pre európske spolupracujúce štáty), ktoré sa uskutočňovalo na Slovensku od roku 2016.

Pridružené členstvo v ESA je intenzívnejšou formou spolupráce, ktorá môže pre Slovenskú republiku predstavovať príležitosti pre rôznych subdodávateľov diverzifikovať časť ich portfólia. Táto spolupráca umožní aj rozvoj slovenských start-up a spin-off spoločností. Celkovo možno konštatovať, že pridružené členstvo v ESA ponúka možnosti na transformáciu slovenského hospodárstva a rozvoj jeho inovačného potenciálu k oblastiam s vyššou pridanou hodnotou. 

Účasť SR v európskych vesmírnych aktivitách je potrebná aj vzhľadom na narastajúci význam vesmírnych technológií, aplikácií, produktov a služieb založených na vesmírnych dátach aj v nadväznosti na Vesmírny program Únie alebo vesmírne výzvy rámcového programu pre výskum a inovácie Horizont Európa.

Slovenská republika je od roku 2001 tiež členom Výboru Organizácie spojených národov pre mierové využívanie vesmíru (COPUOS), na zasadnutiach ktorého sa zúčastňuje.

Viac informácií o aktuálnom dianí vo vesmírnej oblasti a noviniek zo spolupráce s ESA je možné nájsť na Slovenskom kozmickom portáli.

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR