Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner
Domov > Stimuly pre výskum a vývoj > Stránky > default.aspx  

Domov 

CIP > Domov > Stimuly pre výskum a vývoj
 

Stimuly pre výskum a vývoj

Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov z 23. apríla 2009 vychádzajúc z Nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých druhov kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) určuje podmienky poskytovania stimulov pre výskum a vývoj právnickým osobám, ktoré sú podnikateľmi. Cieľom zákona je zvýšiť úroveň výskumu a vývoja a pôsobnosť orgánov štátnej správy pri poskytovaní stimulov pre výskum a vývoj a kontrole ich použitia, zvýšiť zamestnanosť odborných pracovníkov vo výskume a vývoji. To všetko úzko súvisí s protikrízovými opatreniami jednotlivých vlád Európskej únie i celého tohto spoločenstva. Stimuly pre výskum a vývoj sa v tomto zmysle začali v SR po odbornom schválení žiadostí podľa § 7 zákona č. 185/2009 Z. z. poskytovať od konca roka 2009.   

Upozornenie!

S účinnosťou od 15. marca 2015 je v platnosti novelizácia zákona č. 185/2009 Z. z. – Zákon č. 23/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 

S účinnosťou od 1. decembra 2013 je v platnosti novelizácia zákona č. 185/2009 Z. z. – Zákon č. 363/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

S účinnosťou od 15. marca 2011 je v platnosti novelizácia zákona č. 185/2009 Z. z. – Zákon č. 40/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Uvedené novelizácie dopĺňajú zákon č. 185/2009 Z. z. Okrem iného upravujú predkladanie žiadostí o stimuly na výskum a vývoj. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prijíma žiadosti len na základe oznámenia o predkladaní žiadostí o stimuly, ktoré zverejňuje na Centrálnom informačnom portáli pre vedu, techniku a inovácie (teda na tomto mieste) a v tlači. Prípadné žiadosti podané mimo lehôt uvedených v oznámení ako podané mimo dikcie zákona nebudú ako žiadosti vyhodnocované.       

OZNÁMENIE Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o predkladaní žiadostí O STIMULY PRE VÝSKUM A VÝVOJ  
Podávanie žiadosti do 19. apríla 2015                           

Prehľad schválených a poskytovaných stimulov VaV 

Oznam o žiadostiach o poskytnutie stimulov na výskum a vývoj v roku 2013

Oznam o žiadostiach o poskytnutie stimulov na výskum a vývoj v roku 2012

Oznam o žiadostiach o poskytnutie stimulov na výskum a vývoj v roku 2010

Oznam o žiadostiach o poskytnutie stimulov na výskum a vývoj v roku 2009

 

AK CHCEŠ VIAC INFORMÁCIÍ O STIMULOCH NA VÝSKUM A VÝVOJ, KLIKNI

                                               

AK CHCEŠ PODAŤ ŽIADOSŤ PRIAMO, KLIKNI

                                                

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR