Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner
Domov > Stimuly pre výskum a vývoj > Oponentúry projektov, ktoré začali v roku 2018 > Stránky > default.aspx  

Domov 

CIP > Domov > Stimuly pre výskum a vývoj > Oponentúry projektov, ktoré začali v roku 2018
 
 

Priebežné oponentúry za rok 2019 a záverečné oponentúry

projektov výskumu a vývoja podporených v rámci výzvy stimulov

pre výskum a vývoj č. 2018/7838:1-26C0 z 21. septembra 2018

 

 

V súlade s § 11 ods. 2 zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 185/2009 Z. z.“) pripravuje Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVaŠ SR“) kontrolu použitia stimulov pre výskum a vývoj (ďalej len „stimuly VV) podporených v rámci výzvy č. 2018/7838:1-26C0 z 21. septembra 2018.

Na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR pre kontrolu použitia stimulov VV v zmysle zákona č. 185/2009 Z. z. sa kontrola použitia stimulov VV uskutoční formou priebežných a záverečných oponentúr a bude spojená s administratívnou finančnou kontrolou podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tiež kontrolou vecnej časti riešenia vo vzťahu k zmluvne definovaným podmienkam.

Oponentské konania sú verejné a zúčastnia sa ich aj zástupcovia mimovládnych organizácií ako pozorovatelia.

Priebežné oponentúry za rok 2019 a záverečné oponentúry končiacich projektov sa uskutočnia v zasadačke na
5. poschodí na sekcii vedy a techniky MŠVVaŠ SR, Lamačská 8/A, v Bratislave (v prípade technologických projektov s hmotným výstupom sa môže oponentúra uskutočniť priamo u prijímateľa stimulov).

Harmonogram oponentúr je nasledovný: 

 

Dátum

Oponentúra

Prijímatelia stimulov VV

 

9:00 – 11:30 (dopoludnia)

 

13:00 – 15:30 (odpoludnia)

  3.9. - štvrtok

priebežná

MERCHANT, s.r.o.

 

BIOMIN, a.s.

  4.9. - piatok

priebežná

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.

 

-

  8.9. - utorok

priebežná

EVPÚ, a.s.

 

SMARTRONIC, s.r.o.

 

  9.9. - streda

priebežná

NEUROPOWER, s.r.o.

MABPRO,a.s.

 

10.9. - štvrtok

priebežná

Datavard, s.r.o.

 

MicroStep, spol. s r.o.

16.9. - streda

priebežná

Beset,spol.s r.o.

MATADOR Industries, a.s.

17.9. - štvrtok

priebežná

Martinské centrum imunológie, s.r.o.

TNtech, s.r.o.

18.9. - piatok

priebežná

NaviDate, s.r.o.

 

IPESOFT spol. s r.o.

22.9. - utorok

priebežná

SOLMEA s.r.o.

 

EXA Group, a.s.

23.9. - streda

priebežná

FUTÚRUM s. r. o. Michalovce

FUTÚRUM DYNAMEIS

s. r. o.

24.9. - štvrtok

priebežná

DB Biotech, a.s.

Biomedical  Engineering , s.r.o.

25.9. - piatok

 

priebežná

WINDOWGLASS, s.r.o.

 

29.9. - utorok

záverečná

GEODETICCA VISION, s.r.o.

Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.

30.9. - streda

záverečná

PANARA, s.r.o.

 

BrainTest, s.r.o.

 

1.10. - štvrtok

záverečná

KONŠTRUKTA Defence, a.s.

-

MŠVVaŠ SR si vyhradzuje právo na zmenu termínu a miesto konania oponentúr.

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR