Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner
Domov > Stimuly pre výskum a vývoj > Oponentúry projektov, ktoré začali v roku 2018 > Stránky > default.aspx  

Domov 

CIP > Domov > Stimuly pre výskum a vývoj > Oponentúry projektov, ktoré začali v roku 2018
 
 

Priebežné oponentúry za rok 2019 a záverečné oponentúry

projektov výskumu a vývoja podporených v rámci výzvy stimulov

pre výskum a vývoj č. 2018/7838:1-26C0 z 21. septembra 2018

 

 V súlade s § 11 ods. 2 zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 185/2009 Z. z.“) pripravuje Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVaŠ SR“) kontrolu použitia stimulov pre výskum a vývoj (ďalej len „stimuly VV) podporených v rámci výzvy č. 2018/7838:1-26C0 z 21. septembra 2018.

Na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR pre kontrolu použitia stimulov VV v zmysle zákona č. 185/2009 Z. z. sa kontrola použitia stimulov VV uskutoční formou priebežných a záverečných oponentúr a bude spojená s administratívnou finančnou kontrolou podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tiež kontrolou vecnej časti riešenia vo vzťahu k zmluvne definovaným podmienkam. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s § 11 ods. 2 zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vykonalo a Smernicou č. 64/2020 o postupe pri výkone doplňujúcej kontroly stimulov pre výskum a vývoj vykonalo v roku 2020 kontrolu priebehu, realizácie a použitia finančných prostriedkov u 27 prijímateľov, ktorým boli poskytnuté stimuly pre výskum a vývoj v roku 2018. 

Výsledky hodnotenia projektov podporených v rámci schémy Stimuly pre výskum a vývoj za rok 2019

Dátum konania
oponentúry

Prijímateľ

Výsledok administratívnej finančnej kontroly

Závery oponentského konania

Stav financovania v roku 2020

Poznámka

3.11.

MERCHANT, s.r.o.

Úspešne ukončená

Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu

Financovaný

 

3.11.

BIOMIN, a.s.

Úspešne ukončená

Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu, zároveň odporúča vykonať dodatočnú finančnú kontrolu

Financovaný

 

4.11.

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.

Úspešne ukončená

Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu

Financovaný

 

5.11.

EVPÚ, a.s.

Úspešne ukončená

Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu

Financovaný

 

5.11.

SMARTRONIC, s.r.o.

Úspešne ukončená

Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu

Financovaný

 

6.11.

NEUROPOWER, s.r.o.

Úspešne ukončená

Oponentská rada neodporúča pokračovať v riešení projektu

Zatiaľ nefinancovaný

Ukončenie dohodou v štádiu riešenia

6.11.

MABPRO,a.s.

Úspešne ukončená

Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu

Financovaný

 

10.11.

Datavard, s.r.o.

Úspešne ukončená

Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu, zároveň odporúča vykonať kontrolu na mieste

Financovaný

 

10.11.

MicroStep, spol. s r.o.

Úspešne ukončená

Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu

Financovaný

 

11.11.

Beset,spol.s r.o.

Úspešne ukončená

Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu

Financovaný

 

11.11.

MATADOR Industries, a.s.

Úspešne ukončená

Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu

Financovaný

 

12.11.

Martinské centrum imunológie, s.r.o.

Úspešne ukončená

Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu

Financovaný

 

12.11.

TNtech, s.r.o.

Úspešne ukončená

Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu

Financovaný

 

13.11.

NaviDate, s.r.o.

Úspešne ukončená

Oponentská rada neodporúča pokračovať v riešení projektu

Čiastočne financovaný

Projekt skončený dohodou

13.11.

IPESOFT spol. s r.o.

Úspešne ukončená

Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu

Financovaný

 

18.11.

SOLMEA s.r.o.

Úspešne ukončená

Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu

Financovaný

 

18.11.

EXA Group, a.s.

Úspešne ukončená

Oponentská rada neodporúča pokračovať v riešení projektu

Čiastočne financovaný

Projekt skončený dohodou

19.11.

FUTÚRUM s. r. o. Michalovce

Úspešne ukončená

Oponentská rada odporúča podmieniť financovanie projektu vykonaním finančnej kontroly na mieste

Nefinancovaný

 

19.11.

FUTÚRUM DYNAMEIS s. r. o.

Prebieha

Oponentská rada neodporúča pokračovať v riešení projektu

Nefinancovaný

Podané trestné oznámenie

20.11.

DB Biotech, a.s.

Úspešne ukončená

Oponentská rada odporúča podmieniť financovanie projektu vykonaním finančnej kontroly na mieste

Nefinancovaný

 

20.11.

Biomedical  Engineering , s.r.o.

Úspešne ukončená

Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu

Financovaný

 

24.11.

WINDOWGLASS, s.r.o.

Úspešne ukončená

Oponentská rada odporúča pokračovať v riešení a financovaní projektu

Financovaný

 

25.11.

GEODETICCA VISION, s.r.o.

Úspešne ukončená

Oponentská rada odporúča prevziať výsledky riešenia projektu

Financovaný

 

25.11.

Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.

Úspešne ukončená

Oponentská rada odporúča prevziať výsledky riešenia projektu

Financovaný

 

26.11.

PANARA, s.r.o.

Úspešne ukončená

Oponentská rada odporúča prevziať výsledky riešenia projektu, zároveň odporúča vykonať kontrolu na mieste

Financovaný

 

26.11.

BrainTest, s.r.o.

Úspešne ukončená

Oponentská rada odporúča prevziať výsledky riešenia projektu

Financovaný

 

27.11.

KONŠTRUKTA Defence, a.s.

Úspešne ukončená

Oponentská rada odporúča prevziať výsledky riešenia projektu

Financovaný

 

 

Oponentské konania sú verejné a zúčastnia sa ich aj zástupcovia mimovládnych organizácií ako pozorovatelia.

Priebežné oponentúry za rok 2019 a záverečné oponentúry končiacich projektov sa uskutočnia v zasadačke na
5. poschodí na sekcii vedy a techniky MŠVVaŠ SR, Lamačská 8/A, v Bratislave (v prípade technologických projektov s hmotným výstupom sa môže oponentúra uskutočniť priamo u prijímateľa stimulov). 
 

Harmonogram oponentúr v roku 2020 je nasledovný:  

Dátum

Oponentúra

Prijímatelia stimulov VV

 

9:00 – 11:30 (dopoludnia)

 

13:00 – 15:30 (odpoludnia)

  3.11. - utorok

priebežná

MERCHANT, s.r.o.

 

BIOMIN, a.s.

  4.11. - streda

priebežná

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.

 

-

  5.11. - štvrtok

priebežná

EVPÚ, a.s.

 

SMARTRONIC, s.r.o.

 

  6.11. - piatok

priebežná

NEUROPOWER, s.r.o.

MABPRO,a.s.

 

10.11. - utorok

priebežná

Datavard, s.r.o.

 

MicroStep, spol. s r.o.

11.11. – streda

priebežná

Beset,spol.s r.o.

MATADOR Industries, a.s.

12.11. – štvrtok

priebežná

Martinské centrum imunológie, s.r.o.

TNtech, s.r.o.

13.11. – piatok

priebežná

NaviDate, s.r.o.

 

IPESOFT spol. s r.o.

18.11. - streda

priebežná

SOLMEA s.r.o.

 

EXA Group, a.s.

19.11. - štvrtok

priebežná

FUTÚRUM s. r. o. Michalovce

FUTÚRUM DYNAMEIS

s. r. o.

20.11. - piatok

priebežná

DB Biotech, a.s.

Biomedical  Engineering , s.r.o.

24.11. - utorok

 

priebežná

WINDOWGLASS, s.r.o.

 

25.11. - streda

záverečná

GEODETICCA VISION, s.r.o.

Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.

26.11. - štvrtok

záverečná

PANARA, s.r.o.

 

BrainTest, s.r.o.

 

27.11. - piatok

záverečná

KONŠTRUKTA Defence, a.s.

-

MŠVVaŠ SR si vyhradzuje právo na zmenu termínu a miesto konania oponentúr.

 

 

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR