Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Všeobecné podmienky k návrhom projektov 

 
 

Všeobecné podmienky pre podávanie návrhov projektov

1. Elektronický manuál

Pre účel prehľadnosti a lepšej navigácie v programe Horizont 2020 pripravila Európska komisia elektronický manuál, ktorý má pomôcť uchádzačom a expertom v programe. Bol nazvaný H2020 elektronický manuál a obsahuje

– prehľad všetkých krokov, ktoré potrebujete vedieť pre elektronické riadenie návrhov projektov alebo grantu,
ľahkú navigáciu prostredníctvom jednotlivých krokov,
– krátky opis ako vyplniť požadované úlohy,
– odkazy na usmernenia, vzory, používateľské príručky a často opakujúce sa otázky.

2. Zoznam dokumentov

Zoznam dokumentov, ktoré sú povinnou súčasťou každého návrhu alebo predstavujú zmluvné dojednania medzi konzorciom (spolupráca medzi tromi alebo viacerými subjektmi) a Európskou komisiou.  Všetky dokumenty, ktoré sú zároveň pripojené aj ku konkrétnej výzve v časti podmienky, môžete nájsť tu.

3. Register prijímateľov grantu

Online register umožňuje konzistentnú manipuláciu oficiálnych údajov príjemcov grantu. Ak sa chcete podieľať na návrhu projektu, vaša organizácia musí byť zaregistrovaná pridelením 9-miestneho identifikačného kódu účastníka (PIC), prostredníctvom ktorého vstupujete do akýchkoľvek interakcií s EK. Po potvrdení dát EK môže zaregistrované dáta meniť , overovať  a poskytovať príslušné doklady vami určený zástupca právneho subjektu (LEAR).

4. Vlastná kontrola finančnej spôsobilosti žiadateľov o granty

Tento elektronický nástroj na podporu žiadateľov o granty slúži na kontrolu finančnej spôsobilosti ich vlastnej organizácie na základe ich informácií a používa postupy uvedené v  "Pravidlách pre overovanie existencie, právneho postavenia, prevádzkovej a finančnej spôsobilosti".  Výsledky vlastnej kontroly poskytujú  nezáväzné informácie.

5. Účasť malých a stredných podnikov (MSP) v programe Horizont 2020

Žiadať o financovanie a podporu budú môcť len MSP. Môžu vytvárať spoluprácu podľa svojich potrieb a uzatvárať subdodávateľské zmluvy na práce v oblasti výskumu a vývoja. Projekty musia byť jednoznačne v záujme MSP, musia mať jednoznačný európsky rozmer a MSP z nich musí vyplývať potenciálny prínos. Nástroj MSP sa bude týkať všetkých oblastí vedy, technológií a inovácií pri prístupe zdola nahor v rámci spoločenských problémov alebo podporných technológií, aby sa ponechal dostatočný priestor na financovanie všetkých sľubných nápadov, a najmä medzisektorových a interdisciplinárnych projektov. 

Nástroj MSP poskytne zjednodušenú a postupnú podporu. Svojimi tromi fázami zabezpečí celý inovačný cyklus. Prechod z fázy do fázy bude bezproblémový za predpokladu, že projekt MSP v predchádzajúcej fáze preukáže, že stojí za ďalšie financovanie. Zároveň bude každá fáza otvorená pre všetky MSP:

– Fáza 1: Koncepcia a posúdenie uskutočniteľnosti:

MSP získajú financie na preskúmanie vedeckej alebo technologickej uskutočniteľnosti a komerčného potenciálu nového nápadu (overenie koncepcie) s cieľom pripraviť projekt inovácie. Pozitívny výsledok tohto posúdenia umožní financovanie ďalšej fázy (ďalších fáz).

– Fáza 2: Výskum a vývoj, preukázanie, trhové uplatnenie:

Výskum a vývoj sa podporia s osobitným zameraním na činnosti preukazovania (testovanie, prototyp, štúdie rozšírenia, návrh, pilotné inovačné procesy, produkty a služby, overenie výkonu atď.) a trhové uplatnenie.

– Fáza 3: Obchodné využitie:

V tejto fáze sa okrem činností podpory neposkytne priame financovanie, je však zameraná na uľahčenie prístupu k súkromnému kapitálu a prostrediam umožňujúcim

 

Tieto a ďalšie informácie o prístupe k dlhovému a kapitálovému financovaniu a ďalších podporných službách pre MSP môžete nájsť tu.

__________________________________________________

Pre vyhľadanie úspešných projektov podľa jednotlivých oblastí, ktoré prebiehali v 7., 6. a 5. rámcovom programe vám pomôže nasledujúca stránka.

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR