Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Národní delegáti programu Horizont 2020 

 
 
 

 

Zoznam národných delegátov programu Horizont 2020

 

1. Strategický programový výbor vrátane aktivít „Rozšírenie účasti a šírenie excelentnosti“ a „Veda v spoločnosti“

Ing. Jaroslava Szüdi, PhD.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1, 813 30 Bratislava
Tel.: +421 2 59 374 724
jaroslava.szudi@minedu.sk

Pilier Excelentná veda

2. Európska výskumná rada, Činnosti Marie Skłodowska-Curie, Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie,

RNDr. Eva Majková, DrSc.
Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Tel.: +421 903 604555
majkova@up.upsav.sk

(Európska výskumná rada)

prof. Ing. Peter Ballo, PhD.
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
Tel. +421 2 6029 1516
peter.ballo@stuba.sk

(Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie)

Katarína Košťálová
SAIA, Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1
Tel.  +421 2 5930 4700
katarina.kostalova@saia.sk

(Marie Skłodowska-Curie)

3. Výskumné infraštruktúry

doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc.
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
Tel.: + 421 55 602 2255
anton.lavrin@tuke.sk

Pilier Vedúce postavenie priemyslu

 

4. Informačné a komunikačné technológie

Prof. Ing. Martin Klimo, PhD
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
Tel.: +421 41 513 4300
martin.klimo@fri.uniza.sk

5. Nanotechnológie, pokročilé materiály, biotechnológia, pokročilé výrobné procesy

RNDr. Dušan Janičkovič
Slovenská akadémia vied
Fyzikálny ústav, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava 45
Tel: +421 918 547 348
dusan.janickovic@savba.sk

6. Vesmír

Ing. Juraj Lapin, DrSc.
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, 845 13  Bratislava
Phone: (+421) 2 32 40 10 59
juraj.lapin@savba.sk

7. Malé a stredné podniky a prístup k prostriedkom rizikového financovania

Ing. Rastislav Baďura
Octigon a.s.
Prievozská 4D, Apollo Business Center II, 821 09 Bratislava
+421 905 345 599
badura@octigon.sk

 Pilier Spoločenské výzvy

8. Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

MUDr. Richard Imrich, PhD.
Slovenská akadémia vied, Biometrické centrum
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
Tel: +421 2 5932 7725
richard.imrich@savba.sk

9. Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský,  a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo

doc. Ing. Martina Fikselová, PhD
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda A. Hlinku 2 , 949 76 Nitra
Tel.: +421 37 641 827
martina.fikselova@uniag.sk

10. Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia

doc. Ing. Peter Braciník, PhD.
Elektrotechnická fakulta
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
+421 513 2164
Peter.Bracinik@fel.uniza.sk

11. Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava

prof. Ing. Tatiana Kováčiková, PhD.
Žilinská univerzita
Univerzitná 1, 010 26 Žilina
Tel: +421 905 917 774
tatiana.kovacikova@uniza.sk

12.  Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny

Ing. Mikuláš Černota, PhD.
Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5
Tel.:  +421 2 6729 5476
mikulas.cernota@euba.sk

13.  Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti

Doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Cesta na amfiteáter 1, 974 00 Banská Bystrica
Tel.: + 421 48 446 6219
alexandra.bitusikova@umb.sk

14.  Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov

Prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.
Slovenská akadémia vied
Fyzikálny ústav, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava
Tel.: +421 2 5941 0574
stefan.luby@savba.sk

EURATOM

1. Jadrová syntéza

Ing. Jozef Pitel, CSc.
Slovenská akadémia vied
Elektrotechnický ústav, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava Tel.: + 421 2 5922 2979
jozef.pitel@savba.sk

2. Jadrové štiepenie

Ing. Juraj Klepáč
917 01 Trnava
Tel. +421 917 753 295
juraj.klepac@gmail.com

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR