Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Začal sa Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2010 

 
TVT 2010 

Cieľom každoročne organizovaného Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

V Kongresovom centre Technopolu v Bratislave sa v pondelok 29. novembra 2010 o 10.00 hod. konalo slávnostné otvorenie Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2010, ktorého organizátorom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR, Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. 

Hostí a účastníkov privítal Ján Turňa, riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). S úvodným prejavom vystúpil Eugen Jurzyca, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Príhovory mali aj hostia podujatia, a to Jaromír Pastorek, predseda Slovenskej akadémie vied, Libor Vozár, prezident Slovenskej rektorskej konferencie, Igor Chovan zo Zväzu priemyselných, výskumných a vývojových organizácií, Michele Bologna, zástupca Slovenských elektrární, a. s., a Ján Šípoš, predseda o.z. Mladí vedci Slovenska.

 Zahájenie TVT 2010 - organizátori z CVTI SR-NCP VaT, MŠVVaŠ

 zahájenie TVT 2010

 zahájenie TVT 2010 - príhovor ministra

zahájenie TVT 2010 

Po príhovoroch hostí nasledovalo otvorenie Celoštátnej súťažnej prehliadky vedeckých a technických projektov žiakov stredných škôl o Cenu Scientia Pro Futuro 2010 pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugena Jurzycu. Súťažná prehliadka bola sprievodným podujatím konferencie Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách. Pásku slávnostne prestrihli: minister Eugen Jurzyca, Ján Turňa a Ján Šípoš.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu sa spolu s hosťami zaujímal o prezentácie súťažných vedeckých a technických projektov stredoškolákov. Pri niektorých z nich sa pristavil a debatoval s autormi o obsahu projektov.  

 otvorenie Celoštátnej súťažnej prehliadky vedeckých a technických projektov žiakov stredných škôl o Cenu Scientia Pro Futuro

 otvorenie Celoštátnej súťažnej prehliadky vedeckých a technických projektov žiakov stredných škôl o Cenu Scientia Pro Futuro

 Scientia Pro Futuro 2010  Scientia Pro Futuro 2010

 Scientia Pro Futuro 2010  Scientia Pro Futuro 2010

 Scientia Pro Futuro 2010, minister Eugen Jurzyca a predseda o.z. Mladý vedci Slovenska Ján Šípoš, v strede Andrea Putalová

 Scientia Pro Futuro 2010

Popoludní o 13.00 hod. otvoril riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., plenárnu časť III. odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách. Cieľom konferencie, ktorej organizátormi sú o.z. Mladí vedci Slovenska a Centrum vedecko-technických informácií SR, Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, je vytvoriť priestor pre vedecko-výskumných pracovníkov, univerzitných a stredoškolských pedagogických zamestnancov na vzájomnú výmenu skúseností z práce s nadanými žiakmi stredných škôl v oblasti vedy a techniky a na prezentáciu námetov na skvalitnenie zvyšovania ich záujmu o problematiku vedy a techniky.

Garantmi konferencie sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Sekcia vedy a techniky, Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, Mladí vedci Slovenska, o. z., Univerzita Komenského v Bratislave a Slovenská akadémia vied.

V prvej časti vystúpili s vyžiadanými prednáškami: prof. Ing. Mikuláš Šupín, CSc., generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., podpredsedníčka Slovenskej akadémie vied pre vzdelávanie a doktorandské štúdium, Mgr. Michaela Žaludová z Akademie věd ČR, Ing. Bibiana Remiárová, PhD. z Agentúry na podporu výskumu a vývoja, RNDr. Ján Šípoš, CSc., predseda o. z. Mladí vedci Slovenska, Mgr. Terézia Mišovičová z Centra vedecko-technických informácií SR a prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc. z Katedry teoretickej fyziky a didaktiky fyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

 prof. Ing. Mikuláš Šupín, CSc.

 Quo vadis vzdelávanie k vede a techniky na stredných školách

 

 Quo vadis vzdelávanie k vede a techniky na stredných školách  Quo vadis vzdelávanie k vede a techniky na stredných školách

 Quo vadis vzdelávanie k vede a techniky na stredných školách

 Mgr. Terézia Mišovičová

Program konferencie, ktorá potrvá do 1. 12. 2010, pokračoval ďalšími prednáškami účastníkov konferencie.

Počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2010 sa v  multifunkčnom priestore Centra vedecko-technických informácií SR v rámci projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK uskutočňuje posterová prezentácia Vedecké poznatky v praxi.

 výstava CE a CTT  výstava CE a CTT  výstava CE a CTT

Spracovali a foto: PhDr. Marta Bartošovičová a Ing. Alena Oravcová
Kliknutím na fotografie získate väčšie rozlíšenie.

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR