Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2010 bola národná konferencia a slávnostný galavečer 

 
Národná konferencia 2010-generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR Mikuláš Šupín 

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa dňa 2. decembra 2010 konala v konferenčnej sále Centra vedecko-technických informácií SR národná konferencia pod názvom Energetika a jej úloha pre budúcnosť Slovenska: Prínosy vzdelania, výskumu a vývoja pre energetický sektor. Organizátorom národnej konferencie bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a spoluorganizátormi Zväz slovenských vedecko-technických spoločností, Centrum vedecko-technických informácií SR a Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Generálnym partnerom konferencie boli Slovenské elektrárne, a. s.

Cieľom národnej konferencie bolo vytvoriť priestor na diskusiu pre zástupcov všetkých sektorov výskumu a vývoja v Slovenskej republike o problémoch a prioritách zamerania sektora energetiky a výskumu a vývoja v oblasti energetiky, ktoré prinesú celospoločenský úžitok.

Konferenciu, ktorá bola rozdelená na tri bloky, otvoril a v dvoch blokoch moderoval generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Mikuláš Šupín. 

Druhý blok moderoval prezident Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností Ján Lešinský, ktorý vystúpil s príspevkom zameraným na vedecko-technické spoločnosti a ich miesto v znalostnom sociálnom prostredí. Medzi hosťami konferencie boli: predseda Slovenskej akadémie vied Jaromír Pastorek, Vladivoj Řezník zo Slovenských elektrární, a. s., Peter Liška zo Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií a ďalší.

Na konferencii odznelo 11 referátov zameraných na oblasť energetiky z pohľadu Slovenskej akadémie vied, Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠ VVŠ SR), a to Sekcie vedy a techniky, Sekcie európskych záležitostí, Agentúry MŠ VVŠ SR pre štrukturálne fondy, ale aj Rady vysokých škôl či Agentúry pre podporu výskumu a vývoja. 

 Národná konferencia 2010 - prof. Pastorek

 

 Národná konferencia 2010

Vo večerných hodinách sa v priestoroch historickej budovy Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí v Bratislave uskutočnil slávnostný galavečer pri príležitosti udeľovania "Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za vedu a techniku 2010".

 Galavečer 2010

 Galavečer 2010

Minister Eugen Jurzyca ocenil najvýznamnejších slovenských vedcov a vedecko-technické tímy. Laureátov navrhla odborná komisia na základe nominácií zaslaných reprezentantmi jednotlivých sektorov výskumu a vývoja. Ceny boli udelené v štyroch kategóriách.

Osobnosť vedy a techniky za rok 2010:

 • Ing. Alexander Varga, PhD. zo spoločnosti MicroStep, s.r.o. za nekonvenčné výskumno-vývojové riešenia v oblasti CNC strojov na delenie materiálov a ich úspešné uplatnenie na domácom i zahraničnom trhu
 • prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. zo Slovenskej technickej univerzity za mimoriadne medzinárodne uznané výsledky vo výskume programových a informačných systémov pre personalizovaný sociálny web a zapájanie mladých talentovaných informatikov do výskumu
 • Ing. Pavol Kováč, DrSc. z Elektrotechnického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) za výskum a vývoj perspektívnych vláknitých kompozitných supravodičov s využitím vo vinutiach supravodivých magnetických systémov.

Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov za rok 2010:

 • Ing. Vladimír Kršjak, PhD. z Inštitútu pre energiu Spoločného výskumného centra Európskej komisie v Holandsku,
 • Mgr. Tomáš Vinař, PhD. z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského
 • Mgr. Andrea Zemánková, PhD. z Matematického ústavu Slovenskej akadémie vied.


Vedecko-technický tím roka 2010:

 • Kolektív úseku výskumu a vývoja výkonovej elektroniky EVPÚ, a.s., za dlhodobý systematický výskum a vývoj progresívnych prvkov v oblasti výkonovej elektroniky.
 • Slovenský tropický inštitút za mimoriadny prínos vo výskume ochorení a ich liečby, ktoré spôsobujú najvyššiu morbiditu a spôsobujú najviac úmrtí v rozvojových krajinách,
 • Oddelenie špeciálnych polymérov a biopolymérov z Ústavu polymérov SAV za syntézu a aplikáciu polymérnych materiálov vhodných pre využitie v biomedicíne.


Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

 • Ing. Štefan Mihina, PhD. zo SAV (rozvoj výskumu systémov a technológií chovu hospodárskych zvierat),
 • prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc., z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (oblasť neurovied, založenie vedeckej školy a systematický rozvoj neurochirurgie v SR) 
 • Ing. Jozef Ševčík, DrSc. z Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied (priekopníctvo v oblasti určovania terciárnych štruktúr bielkovín a objasňovania ich funkcie).

 Galavečer 2010

 Galavečer 2010

Na slávnostnom galavečere boli odovzdané aj Cena predsedu Slovenskej akadémie vied za budovanie infraštruktúry pre veduCena Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností „Propagátor vedy a techniky“. Za najlepšie dizertačné, diplomové a bakalárske udelila talentovaným študentom spoločnosť Slovenské elektrárne Cenu Aurela Stodolu.

 Galavečer 2010

 Galavečer 2010

 

V kultúrnom programe vystúpil s áriami sólista opery Martin Malachovský za hudobného doprovodu klavíristu Richarda Rikkona.  

Spracovala a foto: Ing. Alena Oravcová a PhDr. Marta Bartošovičová
Kliknutím na fotografie získate väčšie rozlíšenie

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR