Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE: Je prítomnosť karcinogénnych látok v potravinách nevyhnutnou realitou? 

 
Veda v CENTRE_240610 P. Šimko 

                  prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.                 

                 prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.

Peter Šimko (53) sa narodil v Handlovej. V roku 1982 ukončil štúdium na Chemickotechnologickej fakulte STU v Bratislave, kandidatúru (CSc.) obhájil v roku 1990 v odbore Chémia a technológia požívatín na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava. V roku 1995 mu bol udelený titul docent a v roku 2002 obhájil titul doktor vied (DrSc.). V roku 2007 ho prezident SR vymenoval za profesora v odbore chémia a technológia poživatín. 

V rokoch 1982 – 1996 pracoval ako asistent, odborný asistent a docent na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. V roku 1996 sa stal námestníkom riaditeľa pre vedu a výskum vo Výskumnom ústave potravinárskom (VÚP) v Bratislave, kde pôsobí dodnes. V súčasnosti je štatutárnym zástupcom riaditeľa.

Vo VÚP v Bratislave garantuje III. stupeň vysokoškolského štúdia v odbore Chémia a technológia požívatín. Je členom komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných prác v odbore Chémia a technológia požívatín na FChPT STU Bratislava a predsedom komisie pre obhajoby doktorských prác v odbore Chémia a technológia potravín na FCh VUT Brno. Je členom expertnej skupiny spojeného vedeckého výboru OSN pre zdravie, výživu a poľnohospodárstvo FAO/WHO pre kontaminanty, prírodné toxikanty a aditívne látky v potravinách JECFA na obdobie 2007 – 2011, členom konzorcia vedúcich predstaviteľov európskych výskumných inštitúcií pôsobiacich v oblasti potravinárskych vied FOODFORCE (od r. 2006), členom vedeckej rady na Fakulte chemickej, Vysoké učení technické, Brno (2000 – 2014), člen vedeckej rady na Fakulte potravinárskej a biochemickej technológie Vysoká škola chemicko-technologická, Praha (2006 – 2010). Je členom vedeckej rady na Fakulte biotechnológie a potravinárstva, SPU, Nitra, 2007 – 2010.

Od roku 2006 je predsedom redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu “Journal of Food and Nutrition Research” (IF za rok 2008 = 0,714), od r. 2007 je členom redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu “Czech Journal of Food Sciences”. Od r. 2004 je členom pracovnej skupiny pre chémiu, chemické technológie a biotechnológie Akreditačnej komisie, členom komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vedných odboroch „Bioinžinierstvo a priemyselné biotechnológie“ a „Chémia a technológia požívatín“. Od r. 2010 je členom Rady pre technické vedy Agentúry pre podporu výskumu a vývoja. Pozvaný evaluátor projektov 6. a 7. rámcového programu EÚ Európskou komisiou. Má rozsiahlu publikačnú činnosť.

Profesor Peter Šimko bude hosťom stretnutia verejnosti s osobnosťami vedy a techniky pri káve Veda v CENTRE, ktoré pravidelne organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, útvar CVTI SR. Vystúpi s témou: Je prítomnosť karcinogénnych látok v potravinách nevyhnutnou realitou? Podujatie sa uskutoční dňa 24. júna 2010 od 17.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A v Bratislave na Patrónke.

Potraviny predstavujú  pre človeka jeden  z najdôležitejších prísunov energie. Nie všetky potraviny však spĺňajú potrebné požiadavky na kvalitu, hygienickú bezchybnosť a zdravotnú nezávadnosť. V júnovej vedeckej kaviarni budeme hovoriť o hygiene výživy, predovšetkým o existencii karcinogénnych látok v potravinách, ktoré môžu spôsobovať závažné ochorenia zažívacieho traktu. Profesor Peter Šimko sa dlhé roky zaoberá výskumom vzniku a prítomnosťou týchto látok v potravinách, ako aj spôsobmi ich eliminácie. Karcinogénne látky vznikajú počas ich výroby ako dôsledok interakcie jednotlivých zložiek surovín použitých na výrobu potravín, ale aj činnosťou mikroorganizmov. Do potravín sa dostávajú tiež z externého prostredia. Vo svojej prednáške bude prezentovať výsledky vlastného experimentálneho bádania. Podrobne sa bude zaoberať najmä fyzikálno-chemickou podstatou kontaminácie potravín a možnosťami deaktivácie karcinogénnych látok v jednotlivých potravinových matrixoch.

Z podkladov spracovala Marta Bartošovičová 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR