Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE – Nitra: Kontaminácia zložiek životného prostredia. Mesto Šaľa – ovzdušie a pôda 

 
 

 Pozvánka na prednášku

 doc. Ing. Melánia Feszterová, PhD.
doc. Ing. Melánia Feszterová, PhD.
Katedra chémie Fakulty prírodných vied UKF v Nitre

Doc. Ing. Melánia Feszterová, PhD. absolvovala štúdium v študijnom odbore Technológia organických výrob, zameranie Technológia farmaceutických výrob na Katedre organickej chémie Chemickotechnologickej fakulty, Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (1984 - 1988) a doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na chemickotechnologické predmety na Katedre inžiniersko-humanitných vied, SVŠT v Bratislave (1989 - 1990). V rokoch 1988 - 1994 pôsobila ako chemik v ZSNP v Žiari nad Hronom. Od roku 1995 pracuje ako vysokoškolský pedagóg na KCH FPV v Nitre. Zapája sa do výskumnej činnosti zameranej na problematiku ochrany vybraných zložiek životného prostredia ovzdušia, vody a pôdy. 

V úzkej spolupráci s Oddelením kvality životného prostredia chemického závodu Duslo, a. s. Šaľa sa podieľala na monitorovaní stavu znečistenia ovzdušia vybranými znečisťujúcimi látkami (SO2, NOx) a následne na sledovaní ich rozptylu do okolia. Výsledky spracovala v dizertačnej práci s názvom „Znečistenie ovzdušia oxidom siričitým a oxidmi dusíka v okolí závodu Duslo, a. s. Šaľa“ na FPV UKF v Nitre v študijnom programe „Environmentalistika“ (2005) a neskôr v habilitačnej práci (2012). Predmetom jej výskumu je sledovanie hodnôt koncentrácií zlúčenín dusíka a síry v ovzduší, vybraných frakcií síry, anorganického dusíka a celkového organického uhlíka v pôde a sledovaniu vybraných chemických charakteristík v povrchových vodách. Vyučuje odborné disciplíny: Chémia zložiek životného prostredia, Bezpečnosť práce s chemickými látkami, Vybrané kapitoly z histórie chémie, Laboratórne cvičenia z analytickej chémie a i. Je školiteľkou záverečných prác. V publikovaných odborných a vedeckých prácach prispieva k rozšíreniu poznatkov o vybraných chemických charakteristikách na sledovaných územiach. Dosiahnuté výsledky prezentovala na študijných pobytoch v zahraničí (Univerzita v Pécsi, Varšavská univerzita vo Varšave). Svoju vedeckú profiláciu si zvyšuje spoluprácou v spoločných vedeckých projektoch s pracoviskami iných univerzít.

Obsah prednášky

Prednáška sumarizuje výsledky niekoľkoročného výskumu v oblasti kontaminácie vybraných zložiek životného prostredia. Zhoršený stav životného prostredia sa odráža na zmene chemických, fyzikálnych a biologických vlastností jednotlivých jeho zložiek. Je dôležité pravidelne sledovať a hodnotiť údaje o zložení, vlastnostiach a kvalite ovzdušia, vody a pôdy. Na modeli regiónu Šaľa boli identifikované vplyvy kontaminácie na vybrané zložky životného prostredia – ovzdušie a pôdu. Sledoval sa stav emisií a imisií oxidov dusíka a síry, vzťah „emisie – klimatické podmienky – tvar terénu“, hodnoty celkového organického uhlíka v pôde k anorganickému dusíku a frakciám síry. Navrhnutý a otestovaný model kontaminácie zohľadnil vplyv vybraných faktorov na druhotnú krajinnú štruktúru.

Kedy: 24. 10. 2013 o 17.00 hod.
Kde: Divadelná kaviareň Tatra v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre, Ul. 7. pešieho pluku 1

Plagát

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR