Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE – Nitra: Historické krajinné štruktúry v rozvoji vidieka 

 
 
 Pozvánka

 Ing. Anna Dobrucká, PhD.
Ing. Anna Dobrucká, PhD.
krajinná architektka

  Ing. Anna Dobrucká, PhD. je autorizovaný krajinný architekt pri Slovenskej komore architektov  od roku 1995. Ako projektant pracuje od roku 1985, ako slobodné povolanie však túto prácu začala vykonávať až po získaní autorizácie v Slovenskej komore architektov. Venuje sa ako tvorbe krajinno-architektonických úprav pri rôznych objektoch, tak i krajinnému urbanizmu. Je absolventkou Vysokej školy zemědelskej v Brne, Záhradnícka fakulta v Lednici na Morave. Doktorandské štúdium absolvovala na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU  v Nitre na tému: „Metodické prístupy k hodnoteniu vegetačných plôch v urbánnom prostredí“, pod vedením prof. Ing. Zdenky Rózovej, PhD. z UKF v Nitre. V roku 1993 absolvovala polročný študijný pobyt v SRN. V rokoch 2000-2007 odovzdávala svoje skúsenosti v rámci ateliérovej tvorby študentom krajinnej architektúry  na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry v Nitre.

V roku 2008 získala nomináciu na Cenu za architektúru, ktorú udeľuje Slovenská komora architektov, v roku 2011 získala nomináciu na Cenu za urbanizmus, ktorú udeľuje Spolok architektov Slovenska. Táto práca postúpila do súťaže ECTP-CEU v Bruseli. Išlo o nový metodický prístup k tvorbe systému sídelnej zelene, ktorá bola overená na meste Trnava. Z profesného hľadiska bola dlhodobo aktívna v Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu, v Slovenskej komore architektov a v súčasnosti je predsedníčka Združenia pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku. Verí v spoluprácu odborníkov. Podľa jej názoru tvorba územia je interdisciplinárna činnosť, a preto je potrebné, aby sa na riešení, plánovaní, projektovaní územia podieľali interdisciplinárne tímy. 

Obsah prednášky

V súčasnosti sledujeme rozklad vidieka, ktorý sa prejavuje stratou identity, narušením tradičného obrazu vidieka, znehodnotením pamäte krajiny, v zániku historických krajinných štruktúr  apod. Východiskom zo situácie môže byť plánovací proces, podporený osvetou, prezentáciou hodnôt, ale najmä realizáciou plánov. Prednáškou sa pokúsime prezentovať nami spracované územné informácie - územno-plánovacie podklady týkajúce sa prírodného i urbánneho prostredia, ktoré sú predpokladom pre kvalitné riešenie územného plánu.

Plagát

(JN)

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR