Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE – Nitra: Lesk a bieda štatistiky 

 
 

Veda v CENTRE v Nitre

 

V pravidelnom cykle stretnutí verejnosti s osobnosťami vedy a techniky Veda v CENTRE  bude 

prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.

 prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc., univerzitná profesorka Prírodovedeckej fakulty  UKF v Nitre.

Diskutovať sa bude na tému:
Lesk a bieda štatistiky.

Veda v CENTRE sa uskutoční dňa

18. 11. 2010
o 17.  hod.

Vstup voľný!

 

Obsah prednášky:
Umenie hľadá krásu, spoločnosť spravodlivosť a veda pravdu. Je potrebné naplniť tento cieľ, čiže reálnejšie a pravdivejšie popísať svet. Pravdivejšie popísať svet  znamená - merať len dôležité znaky, merať práve toľkokrát, aby boli výsledky štatisticky preukazné - nie viac, ale ani nie menej, merať v optimálne zvolených bodoch a nakoniec výsledky merania vyhodnotiť adekvátnymi matematicko-štatistickými prostriedkami a výsledky správne interpretovať. Na príklade jednoduchých štatistických metód ukážeme, aké sú zradné, keď ich nesprávne použijeme. Aplikácie štatistických metód však nemajú byť ani samoúčelné, resp, nemajú byť zneužívané.

Profil autora:
Prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc. absolvovala teoretickú prípravu v odbore matematickej štatistiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.  Titul kandidáta vied vo vednom odbore teória pravdepodobnosti a matematická štatistika získala na  Matematickom ústave SAV Bratislava. V roku 2000 sa habilitovala na FEM SPU v Nitre. V roku 2008 sa inaugurovala vo vednom odbore štatistika na Mendelovej univerzite v Brne. Je ťažké vtesnať vedecko-výskumnú a pedagogickú prácu do štandardného rámca činnosti vysokoškolského učiteľa. Podieľala sa na riešení mnohých vedeckých projektov týkajúcich sa identifikácie genetických zdrojov hospodársky významných druhov rastlín. Pozornosť, ktorú prof. Stehlíková dlhodobo venovala priestorovej štatistike a úzka spolupráca so špecializovanými pracoviskami jej umožnili komplexne rozvinúť oblasť modelovania regionálneho rozvoja. Preukazuje vysokú erudíciu v oblasti matematickej štatistiky a schopnosť originálnym spôsobom prispievať k jej efektívnemu využívaniu v spoločenskej praxi. Viacerí študenti, vrátane absolventov doktorandského štúdia, dosiahli pod vedením prof. Stehlíkovej mimoriadne cenné ocenenia a v súčasnosti pokračujú úspešne vo vedecko-výskumnej a pedagogickej práci. Prof. Stehlíková je veľmi výkonnou autorkou a žiadanou spoluautorkou početných článkov. Citačný ohlas publikačnej činnosti predstavuje vyše 200 citácií. Je členkou redakčnej rady vedeckého časopisu Forum Statisticum Slovacum, členkou troch vedeckých rád, členkou Biometrickej komisie pri PSAV, celoštátneho výboru Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Je súdnym znalcom z kriminalistickej informatiky. Svojou vedecko-výskumnou a pedagogickou aktivitou výrazne ovplyvnila široký okruh študentov a spolupracovníkov.

(JN)

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR