Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE – Nitra: Pastierske aerofóny (píšťaly) v slovenskej inštrumentálnej ľudovej kultúre 

 
 

plagátV pravidelnom cykle stretnutí verejnosti s osobnosťami vedy a techniky Veda v CENTRE  bude 

Doc. Ing. Karol Kočík, CSc.

 doc. Ing. Karol Kočík, CSc. z Filozofickej fakulty UKF v Nitre.

Diskutovať sa bude na tému:
Pastierske aerofóny (píšťaly) v slovenskej inštrumentálnej ľudovej kultúre.

Veda v CENTRE sa uskutoční dňa
24. 3. 2011 o 17.  hod.

Vstup voľný!

 

Obsah prednášky:

Prednáška je zameraná na prezentáciu rôznych pastierskych ľudových  nástrojov, ich vývoj, spojitosť s európskou hudobnou kultúrou a premeny ich vnímania v súčasnej dobe. Prednáška  bude spojená s prezentáciou hudobných nástrojov.

Profil autora:

Doc. Ing. Karol Kočík, CSc. ukončil vysokoškolské štúdium v roku 1990 na Agronomickej fakulte VŠP v Nitre (dnes Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre) v odbore fytotechnickom. Počas štúdia sa ako pomocná vedecká sila na Katedre chémie zapojil do riešenia vedeckých úloh so zameraním na riešenie problematiky kontaminácie poľnohospodárskych pôd a následne rastlinnej produkcie ťažkými kovmi. So svojou študentskou odbornou vedeckou prácou riešenou v nadväznosti na intoxikáciu agroekosystémov v oblasti Hornej Nitry získal v roku 1988  prvé miesto na celoštátnej konferencii ŠVOČ v odbore „deteriorizácia životného prostredia. V rokoch 1990 až 1991 bol interným ašpirantom na Katedre životného prostredia a zoológie AF VŠP v Nitre, v rokoch 1992 až 1993 pracoval na Ústave ekológie lesa SAV vo Zvolene. Dizertačnú prácu obhájil v roku 1994 na Agronomickej fakulte SPU Nitra. Od roku 1993 pracuje na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, kde v rokoch 2001-2004 bol prodekanom pre pedagogickú činnosť, v rokoch 2002-2005 vedúcim Katedry plánovania a tvorby krajiny a v rokoch 2005-2009 dekanom fakulty. Pedagogická a vedecko-výskumná činnosť je zameraná na najrôznejšie otázky  štúdia agroekosystémov, ekologickej optimalizácie využívania poľnohospodárskej krajiny a trvalo-udržateľného poľnohospodárstva. Od študentských čias sa venuje tradičnému poľnohospodárstvu, zaoberá sa štúdiom agrárnej a najmä pastierskej kultúry na Slovensku s osobitným akcentom na ľudového hudobné nástroje. Od roku 2010 učí aj na Filozofickej fakulte UKF v Nitre a to vybrané kapitoly z etnomuzikológie, časť pastierske aerofóny a vybrané kapitoly z etnológie – pastierska kultúra na Slovensku.

(JN)

 

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR