Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE: Odolnosť konštrukčných materiálov voči únave 

 
 

Plagát               prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD.

                 prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD. 


Dňa 27. mája 2010 o 17. hod. bude mať prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD., z Katedry materiálového inžinierstva Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, prednášku v Centre vedecko-technických informácií SR na tému Odolnosť konštrukčných materiálov voči únave. Stretnutie verejnosti s osobnosťou vedy a techniky pri káve už tradične organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti v rámci cyklu VEDA V CENTRE.

Prednáška profesora Otakara Bokůvku bude zameraná na oblasť hodnotenia odolnosti konštrukčných materiálov voči únave. Počas opakovaného cyklického zaťažovania dochádza k degradácii materiálu, znižuje sa funkčnosť, životnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť súčiastok a konštrukcií. Únava je najfrekventovanejší degradačný mechanizmus v inžinierskej praxi s rozsiahlymi ekonomickými dôsledkami. Takmer po dve storočia je únave konštrukčných materiálov venovaná oprávnená pozornosť, no napriek tomu lomy spôsobené únavou predstavujú viac ako 90 percent všetkých lomov aj v súčasnej reálnej prevádzke. Lomy spôsobenou únavou objavujú často až po biliónoch cyklov a viac, teda po ultravysokom počte cyklov a kritériá hodnotenia platné pre oblasť vysokého počtu tak nespĺňajú požiadavky spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky.

Významné experimentálne pracoviská, vrátane Katedry materiálového inžinierstva, Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, overujú cielene odolnosť voči únave konštrukčných materiálov v oblasti ultravysokého počtu cyklov zaťažovania. Získané poznatky odovzdávajú technickej verejnosti. 

V novembri 2009 bola prof. Ing. Otakarovi Bokůvkovi, PhD., udelená Cena podpredsedu vlády a ministra školstva SR za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky, konkrétne za vytvorenie vedeckej školy medzinárodného významu v oblasti materiálového inžinierstva a medzných stavov materiálov, najmä únavového porušovania konštrukčných materiálov experimentálne zisťovaného pri vysokofrekvenčnom zaťažovaní v oblasti vysokého a ultravysokého počtu cyklov. Ide o degradačné únavové mechanizmy, vysokofrekvenčné cyklické zaťažovanie a v posledných rokoch najmä o oblasť ultravysokého počtu cyklov – gigacyklovú únavu. V ocenení sa zdôrazňuje medzinárodný význam.

Profesor Otakar Bokůvka pôsobí na Žilinskej univerzite takmer 42 rokov. Cielene sa venoval medzinárodnej spolupráci, ktorú považuje za veľmi potrebnú pre vysokoškolské prostredie. Ako zodpovedný riešiteľ alebo spoluriešiteľ riešil výskumné úlohy v spolupráci so zahraničím. Získané poznatky tak z domácich, ako aj zo zahraničných projektov sú uvedené vo viac ko 300 publikovaných prácach, z toho bolo 109 publikovaných v zahraničí a 82 prác je so zahraničnými spoluautormi. Pre potreby cvičení a seminárov bolo vypracovaných 13 titulov skrípt.

Spracovala: PhDr. Marta Bartošovičová 

Súvisiaci článok vo Vedeckom kaleidoskope:

O. Bokůvka: Vo vysokoškolskom prostredí je veľmi potrebná medzinárodná spolupráca

Fotozdroj: MŠ SR

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR