Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE, Nitra: Quo vadis cestovný ruch v Nitre? 

 
 

Plagát

Doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD.

Doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD.
docent Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPU UKF v Nitre,
odborník pre rozvoj regionálneho cestovného ruchu

Profil autora: Doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD. sa narodil v Nitre, kde ukončil vysokoškolské štúdium na vtedajšej VŠPg (učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v aprobácii história - geografia).  V roku 1996 absolvoval krátkodobú pedagogickú prax na základnej škole v Donauworth v Nemecku. V septembri v roku 1996 nastúpil na Katedru geografie FPV UKF v Nitre, kde pôsobí dodnes. V rámci vedecko-pedagogickej činnosti sa venuje problematike geografie cestovného ruchu, politickej geografie a geografii relígií. Cestovný ruch ho sprevádza profesionálnym životom aj prostredníctvom rigoróznej, dizertačnej i habilitačnej práce. Jeho vedeckú činnosť dokumentujú tri monografie (zamerané na cestovný ruch v Nitrianskom kraji, špecifiká religiózneho turizmu v rovnakom území, na cestovný ruch na Slovensku) a vedecké práce v domácich a zahraničných časopisoch. Absolvoval študijno-prednáškové pobyty na Fachhochschule Paderborn (1998), Technische Universität Chemnitz (2008) a Uniwersytet Pedagogiczny v Krakove (2011). Výsledky jeho výskumu našli aj praktické uplatnenie v podobe participácie na tvorbe strategických dokumentov o cestovnom ruchu v Nitrianskom kraji (Aktualizácia stratégie rozvoja cestovného ruchu NSK na roky 2007-2013) a sprievodcovi po meste Nitra (Atlas mesta Nitra).

Obsah prednášky: Prvá časť prednášky bude zameraná na analýzu lokalizačných a realizačných predpokladov v širších časovo-priestorových súvislostiach. V druhej časti bude venovaná pozornosť kritickému zhodnoteniu strategického dokumentu rozvoja cestovného ruchu mesta. Posledná časť prednášky bude obsahovať návrhy na rozvoj turizmu v meste. 

Zdroj: FPV UKF
(JN)

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR