Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE: Keď prehovoria zbrane... Vojenstvo a výzbroj v stredovekých dejinách Slovenska 

 
Veda v CENTRE 270313 plagát 

 

Alexander Ruttkay

prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc.,
   Archeologický ústav SAV v Nitre

 

Motto: „Nech teda prehovoria zbrane. Áno aj o umení. O ňom v neposlednom rade aj preto, lebo cvengot týchto zbraní zmĺkol už pred stáročiami. Hlahol poľníc, dupot konských kopýt a bojovú vravu pohltil čas. Ostal len tvorivý odkaz našich dávnych predchodcov, svedectvo o ich životaschopnosti“.

Alexander Ruttkay (1941) sa narodil v Budapešti. Absolvoval štúdium archeológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1963). V rokoch 1963 – 1965 pracoval v Krajskom vlastivednom múzeu v Bojniciach. Od roku 1965 pôsobí v Archeologickom ústave SAV v Nitre, v r. 1979 – 1990 ako zástupca riaditeľa, rokoch 1991 – 2008 na poste riaditeľa. Od roku 1996 sa venuje pedagogickej činnosti na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. 

V roku 1975 získal vedeckú hodnosť CSc., v roku 1988 DrSc., v roku 1994 sa stal docentom a v roku 1999 ho prezident SR vymenoval za profesora v odbore archeológia.

V rokoch 1989 – 1990 bol predsedom Slovenskej archeologickej spoločnosti, od roku 1990 predsedom komisie pre obhajoby doktorských (DrSc.) dizertačných prác z odboru archeológia v SR. Pedagogicky pôsobil na vysokých školách (FFUK v Bratislave, MU v Brne a i.). Okrem iného bol v rokoch 1994 – 2000 členom Vedeckej rady FF UK v Bratislave, od roku 1996 je členom Vedeckej rady UKF v Nitre.

Prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc. bude hosťom vedeckej kaviarne pod názvom Veda v CENTRE dňa 27. marca 2013 o 17.00 hod. v CVTI SR, Lamačská cesta 8/A. Vo svojom vystúpení na tému Vojenstvo a výzbroj v stredovekých dejinách Slovenska sa zameria na stav bádania o vojenstve a výzbroji vo včasnom a vrcholnom stredoveku, na nové výskumy a zistenia. V náčrte politických a hospodárskych dejín územia Slovenska v rámci veľkomoravského a stredovekého uhorského štátu je v popredí analýza geopolitických cieľov vojen, stratégia a taktika boja, organizácia vojenských síl, sociálna a etnická skladba vojsk, prehľad vojenských aktivít z hľadiska obrany na vlastnom území, expanzie výpadov na cudzie územia a bojových stretnutí medzi domácimi súperiacimi stranami. 

Bude hovoriť tiež o geografických podmienkach pri stavbe zariadení s vojenským – ale aj potrebným vnútorným represívnym – využitím (hradiská, hrady, dvorce) a typov fortifikácií, prehľade poznatkov o vývoji útočných zbraní, obrannej výzbroje, bojového odevu a jazdeckého výstroja, o podiele domácich a importovaných výrobkov, problematike lovu a loveckých zbraní na základe početných archeologických nálezov. V závere účastníkov podujatia oboznámi s výsledkami prvého spracovania problematiky gotických a renesančných tzv. rytierskych náhrobkov z územia Slovenska.

Fotozdroj: nova-era-sk

(mb, zh) 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR