Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE: Ionizujúce žiarenie – hrozba alebo pomocník? 

 
Plagát na Vedu v CENTRE máj 2011 

 

           prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.          

         prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
       Fakulta elektrotechniky a informatiky
   Slovenskej technickej univerzity v Bratislave       
 

Marcel Miglierini sa narodil 11. 10. 1956 v Bratislave. Po absolvovaní Elektrotechnickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1981 získal titul inžinier v študijnom odbore elektrotechnológia, experimentálna elektrofyzika. V r. 1981 – 1983 bol na študijnom pobyte na Chemicko-technologickej fakulte SVŠT v Bratislave. Od r. 1983 pôsobí na Katedre jadrovej fyziky a techniky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave (pôvodne EF SVŠT), najskôr ako interný ašpirant, odborný pracovník, neskôr odborný asistent, docent a od r. 1997 profesor.

Absolvoval dlhodobé zahraničné stáže v Japonsku, vo Francúzsku, v Rakúsku a Nemecku.  Od r. 1988 je reprezentantom Slovenska v International Board on the Application of the Mössbauer Effect  a od r. 2008 v CENTRALSYNC, ESRF od 2008 (od 2010 predseda výkonného výboru). Od r. 2003 je predsedom Slovenskej spektroskopickej spoločnosti. Je tiež členom Slovenskej nukleárnej spoločnosti a Slovenskej fyzikálnej spoločnosti. 

V r. 2001 bol vyhlásený MEDC (Mössbauer Effect Data Center, Asheville, North Carolina, USA) za jedného zo štyroch najplodnejších autorov na svete v období rokov 1990 – 2000, publikujúci práce z oblasti Mössbauerovej spektrometrie.

Je úspešným organizátorom medzinárodných výučbových kurzov o experimentálnej reaktorovej fyzike (2004, 2005, 2006 a 2008) a intenzívnej školy ERASMUS (2008) o využití jadrových metód pri štúdiu nanokompozitných systémov. V r. 2011 zorganizoval Zimnú školu synchrotrónového žiarenia (s medzinárodnou účasťou). Bol národným koordinátorom 5 medzinárodných vzdelávacích projektov v rámci 5RP, 6RP, TEMPUS, ERASMUS a 1 národného vzdelávacieho projektu KEGA. V r. 2004 – 2009 bol predsedom výboru Knowledge Management Asociácie ENEN (European Nuclear Education Network). S prednáškami vystúpil na Sohag University, Sohag, Egypt (2008, 2009). Zameranie jeho prednášok, seminárnych a laboratórnych prác je na kvantovú a štatistickú fyziku, jadrovo-fyzikálne metódy a zariadenia, detektory žiarenia, Mössbauerovu spektroskopiu, atómovú a molekulovú spektroskopiu, kvantovú elektroniku, rádiológiu a nukleárnu medicínu a zdroje žiarenia. Jeho prednášky v doktorandskom štúdiu boli zamerané na špeciálne metódy diagnostiky materiálov. Pre zahraničných študentov prednáša v angličtine na tému Radiology and Nuclear Medicine. Viac informácií obsahuje CV v prílohe.

Prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. bude hosťom Vedy v CENTRE v CVTI SR, Lamačská cesta 8/A dňa 26. 5. 2011 o 17.00 hod. Vo svojej prednáške Ionizujúce žiarenie – hrozba alebo pomocník? sa zameria na klasifikáciu jednotlivých druhov elektromagnetického žiarenia a najmä na ionizujúce žiarenie. Hlavná časť prednášky bude venovaná vplyvu ionizujúceho žiarenia na ľudský organizmus. Uvedie príklady praktického využívania ionizujúceho žiarenia pre diagnostické a terapeutické účely v medicíne. V oblasti diagnostiky bude venovať pozornosť metódam jadrovej medicíny, ako je gama kamera, počítačová tomografia (CT) a pozitrónová emisná tomografia (PET). Okrem iného poukáže na principiálne rozdiely medzi fotónovou a iónovou terapiou. V závere spomenie súčasné trendy využívania ionizujúceho žiarenia v medicíne, priemyselnej a výskumnej praxi, predstaví kvalitatívne nové zdroje žiarenia (ESRF, XFEL).

 Curriculum vitae prof. Ing. Marcela Miglieriniho, DrSc.

(MB)

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR