Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE: Geodézia a kartografia od čias Mikovíniho až po súčasnosť 

 
Veda v CENTRE 260912_plagát 

 
 doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD.  Ing. Róbert Fencík, PhD.

 doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD.       Ing. Róbert Fencík, PhD.,
                                                          vedúci katedry

Katedra mapovania a pozemných úprav,
 Stavebná fakulta STU v Bratislave 

Vo štvrtok 26. 9. 2013 o 17.00 hod. privítame vo vedeckej kaviarni Veda v CENTRE dvoch hostí. Sú to uznávaní odborníci z oblasti geodézie a kartografie, obaja z Katedry mapovania a pozemkových úprav Stavebnej fakulty STU v Bratislave – doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD., a vedúci katedry Ing. Róbert Fencík, PhD.

Témou septembrovej vedeckej kaviarne je Geodézia a kartografia od čias Mikovíniho až po súčasnosťHostia predstavia nielen život a dielo Samuela Mikovíniho, významného slovenského vedca, unikátneho polyhistora a polytechnika, výnimočného geodeta a kartografa, ale na pozadí jeho odkazu priblížia vývoj metód využívaných na mapovanie krajiny a tvorbu máp, ako aj vývoj jednotlivých prístrojov a technológií využívaných na meranie a zobrazovanie prvkov krajiny.

Samuel Mikovíni používal pri mapovaní krajiny štyri metódy – astronomickú, geometrickú, magnetickú a hydrografickú. Grafické zobrazenie polohopisného a výškopisného obsahu máp zmenil takým spôsobom, ktorý sa dovtedy nepoužíval. Bola to hlavne metóda vyjadrenia výškových pomerov, kde namiesto používanej kopčekovej metódy použil metódu spádových šráf. Zásadným spôsobom zmenil aj grafické zobrazenie polohopisného obsahu sídiel, komunikácií a vodstva. Jeho odkaz v spôsobe mapovania krajiny sa v súčasnosti prejavuje hlavne geodetickým meraním pomocou univerzálnych meračských staníc, globálnych navigačných družicových systémov a používaním metód leteckého a laserového snímkovania. Samuel Mikovíni bol aj zakladateľom a prvým profesorom banskej školy v Banskej Štiavnici. Výraznou mierou sa zaslúžil o koncipovanie technického školstva na Slovensku.

Hostia budú hovoriť aj o procese zdokonaľovania kartografických metód a mapových znakov na vyjadrenie prvkov mapovanej krajiny v mapách. Katedra mapovania a pozemkových úprav Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súčasnosti zabezpečuje výučbu predmetov, ako sú kataster nehnuteľností, katastrálne mapovanie, mapy veľkých mierok, metódy analýzy dát katastra nehnuteľností, pozemkové úpravy, bonitácia pôdy a oceňovanie pozemkov, realizácia pozemkovo-právneho projektu, matematická kartografia, topografia, kartografická tvorba a reprodukcia, kartometria a digitálny kartografický model.

Septembrová Veda v CENTRE svojím obsahom nadväzuje na výstavu pod názvom Samuel Mikovíni – významný slovenský inovátorktorá je verejnosti prístupná už od 19. júla v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave na Patrónke. Výstava je otvorená denne od 9.00 hod., v pondelok, stredu a piatok do 16.00 hod., v utorok a vo štvrtok do 18.00 hod. Potrvá do konca októbra. Vstup na výstavu je voľný.

(zh, mb)

Fotozdroje:

Ing. Róbert Fencík, PhD.

doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD.  

Súvisiace články publikované vo Vedeckom kaleidoskope:

Výstava v CVTI SR: Samuel Mikovíni – významný slovenský inovátor

Samuel Mikovíni – významný slovenský inovátor

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR