Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE: Črevné parazity – nevítaní hostia v našom tele 

 
 

 

 Veda v CENTRE_jún 2011

 RNDr. Anna Totková, PhD.

RNDr. Anna Totková, PhD.

vedecko-výskumná pracovníčka, pedagogička a parazitologička,
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky Lekárskej fakulty UK a Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave

Po absolvovaní Strednej všeobecnovzdelávacej školy bola v r. 1972 prijatá na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, na externé štúdium odboru biológia. V r. 1973 – 1976 pracovala na Prírodovedeckej fakulte UK, na Katedre zoológie ako pomocná asistentka a technička. V roku 1976 štúdium z vážnych rodinných dôvodov prerušila a ukončila aj zamestnanie. V r. 1977 – 1979 pracovala v Ústave experimentálnej onkológie SAV ako asistentka III na oddelení molekulárnej genetiky, od r. 1979 bola asistentkou hygienickej služby na odbore epidemiológia v ÚNZ Hygienická stanica hl. mesta Bratislavy, od r. 1986 na odbore hygieny detí a dorastu.

V r. 1987 ukončila špecializované pomaturitné štúdium a získala atestáciu I. stupňa. Stala sa odbornou asistentkou hygienickej služby.
V r. 1988 – 1995 sa opakovane prihlásila na Prírodovedeckú fakultu UK, kde ju prijali na študijný odbor biológia na diaľkové štúdium popri zamestnaní. V decembri 1995 bola prijatá konkurzným konaním do Parazitologického ústavu LF UK do funkcie odborný pracovník vo výskume. V septembri 1997 ju prijali na externé doktorandské štúdium do Parazitologického ústavu SAV v Košiciach, na vedný odbor parazitológia. V júni 2000 získala akademický titul doktor prírodných vied (RNDr.) a v apríli 2003 získala hodnosť PhD. Od 1. 2. 2008 bola preradená do Ústavu lekárskej biológie a genetiky LF UK, pretože Parazitologický ústav LF UK bol zrušený. V r. 1996 – 2010 vykonávala tiež pedagogickú činnosť na Lekárskej fakulte UK. V roku 1996 sa stala členkou Slovenskej parazitologickej spoločnosti a v r. 2001 členkou Slovenskej lekárskej spoločnosti – Slovenskej spoločnosti infektológov pri SAV.

V súčasnosti pracuje v Ústave lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky Lekárskej fakulty UK a Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave. Je spoluautorkou knižnej publikácie Lekárska parazitológia, ktorá vyšla v roku 2008 (získala prestížne ocenenie Slovak Gold 2009) a viac ako 80 vedeckých časopiseckých odborných a iných publikácií venujúcich sa problematike črevných parazitóz v našej populácii, publikovaných doma i v zahraničí.  Tiež odprednášala viac ako 70 vedeckých a odborných prednášok doma i v zahraničí. Spolupracovala na úspešnom riešení viacerých vedeckých projektov VEGA z oblasti lekárskej parazitológie ako zodpovedný riešiteľ a riešiteľ. Je popularizátorkou vedy a zdravotnej výchovy. 

RNDr. Anna Totková, PhD., bude hosťom Vedy v CENTRE v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave dňa 30. 6. 2011 o 17.00 hod. Vo svojej prednáške na tému Črevné parazity – nevítaní hostia v našom tele sa zameria na to, ako sa títo nebezpeční a nevítaní cudzopasníci dostanú do nášho tela, kde parazitujú, ktoré orgány poškodzujú, aké závažné ochorenia môžu vyvolať v našej populácii. Keď nie sú liečené, môžu vážne poškodiť organizmus človeka. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný!

Spracovala: Marta Bartošovičová

Súvisiace články vo Vedeckom kaleidoskope:

Lekárska parazitológia

Nie každá voda je vhodná na kúpanie

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR