Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE: Čo má spoločné fyzika s bezpečnosťou? 

 
Veda v CENTRE 31-01-2013 plagát 

      prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr. h. c. 

 prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr. h. c.
    Fyzikálny ústav SAV v Bratislave

Štefan Luby (1941) pochádza z Bratislavy. V rokoch 1958 – 1963 študoval na Slovenskej vysokej škole technickej (SVŠT) v Bratislave, odbor fyzika pevných látok. Po ukončení štúdia pracoval rok na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach. Vedeckú ašpirantúru absolvoval v Elektrotechnickom ústave SAV v Bratislave, kde po získaní hodnosti CSc. pracoval ako vedecký pracovník.

V roku 1982 získal hodnosť DrSc. za prácu v odbore elektronika a vákuová technika. Vo vedeckom výskume sa zameral na kovové multivrstvy pre rtg. optiku a štruktúry spinových ventilov, tenkovrstvové silicidy, nanočastice a nanotechnológie. V roku 1996 sa stal profesorom vo vednom odbore fyzika pevných látok a akustika.

Prof. Luby bol aktívny aj v oblasti manažmentu vedy.  V rokoch 1984 – 1992 bol riaditeľom Fyzikálneho ústavu SAV, v r. 1993 – 1994 1. podpredsedom SAV a v r. 1994 – 1995 bol povereným predsedom. V r. 1995 – 2009 zastával funkciu predsedu Slovenskej akadémie vied.

Má rozsiahlu publikačnú činnosť. Publikoval vyše 360 vedeckých prác. Je spoluautorom kapitol v zahraničných monografiách, bolo mu udelených 8 autorských osvedčení. Výsledky svojej práce prezentoval na svetových a európskych vedeckých podujatiach. Bol zodpovedným riešiteľom viacerých domácich a medzinárodných projektov. Významnú spoluprácu rozvinul s Univerzitou Salento v Taliansku a Univerzitou Bielefeld v Nemecku. 

Po odchode z predsedníckeho postu sa prof. Štefan Luby ako fyzik opäť aktívne zapojil do výskumu nanovedy a nanotechnológií vo Fyzikálnom ústave SAV, kde pôsobí dodnes. Venuje sa tiež riešeniu strategických otázok civilnej bezpečnosti. V rokoch 2004 – 2005 reprezentoval Slovensko v Európskom poradnom výbore, ktorý sformuloval obsah výskumu bezpečnosti na našom kontinente. Následne sa stal zástupcom SR v programovom výbore tejto témy v 7. rámcovom programe EÚ. Bezpečnosť spolu s informačnými technológiami a výskumom nanomateriálov patrí k trom najúspešnejším témam Slovenska v uvedenom programe. 

Vo štvrtok dňa 31. januára 2013 o 17.00 hod. bude prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr. h. c., hosťom vedeckej kaviarne Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR Veda v CENTRE. Vystúpi s prednáškou na tému Čo má fyzika spoločné s bezpečnosťou? V prednáške sa sústredí na využitie nanotechnológií v civilnej bezpečnosti a na bezpečnosť a etiku výskumu v nanosvete. Bude tiež hovoriť o vývoji nanočasticových senzorov plynov, ktoré sú schopné identifikovať prítomnosť výbušnín, ako aj iných, zdravie a životné prostredie ohrozujúcich látok, a používajú sa aj pri diagnostike chorôb. Vedecká kaviareň bude ukážkovým príkladom toho, ako výdobytky vedy pomáhajú čeliť najrôznejším hrozbám, ktorým je vystavené civilné obyvateľstvo v globalizujúcej sa spoločnosti. 

Vstup pre verejnosť je voľný! 

(MB)

 CV – prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr. h. c.

Fotozdroj: Osobnosti Ce-Cesta.EU

Rozhovor s prof. Lubym publikovaný vo Vedeckom kaleidoskope: Š. Luby: Potrebujeme viac preraziť v medzinárodnej prestíži vedy

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR